Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Zwolnienie dla Białorusi oraz Ukrainy z podatku od spadków i darowizn

Zwolnienie dla Białorusi oraz Ukrainy z podatku od spadków i darowizn

▪ 14 kwietnia 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

W świetle projektowanych zmian podyktowanych konfliktem zbrojnym toczącym się za wschodnią granicą ma dojść do przyznania znaczących preferencji podatkowych dla obywateli Republiki Białorusi oraz Ukrainy. Ich zakres ma rozciągać się na uprawnienia na gruncie podatku od spadków i darowizn, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

Zwolnienie dla Białorusi oraz Ukrainy z podatku od spadków i darowizn

Zwolnienie Białorusinów i Ukraińców na gruncie podatku od spadków i darowizn

W artykule Zwolnienie z PIT obywateli Republiki Białorusi oraz Ukrainy opisywaliśmy planowaną modyfikację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) przyznającej obszerne zwolnienie w PIT Białorusinom oraz Ukraińcom. To jednak nie koniec planowanych preferencji podatkowych dla wyżej wskazanych cudzoziemców. Ustawodawca zdecydował się również na wprowadzenie dla obywateli Republiki Białorusi oraz Ukrainy zwolnienia na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Do wskazanego aktu prawnego, planowane jest dodanie art. 19a w świetle którego doszłoby do objęcia zwolnieniem nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych, które zostały otrzymane tytułem darowizny lub w drodze polecenia darczyńcy.

Podobnie jak w przypadku ww. zwolnienia w ustawie o PIT, przyznanie omawianego uprawnienia w podatku od spadków i darowizn jest uzależnione od spełnienia:

  • kryterium czasowego – dotyczyć będzie osób dokonujących zmiany miejsca zamieszkania z terytorium Republiki Białorusi lub Ukrainy na Rzeczpospolitą Polską w okresie od 24 lutego 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;
  • kryterium podmiotowego – przeznaczone jest wyłącznie dla cudzoziemców legitymujących się obywatelstwem Republiki Białorusi lub Ukrainy.


Wskazana regulacja ma mieć charakter temporalny co oznacza, że jej obowiązywanie zostanie ograniczone w czasie. Dodatkowego spostrzeżenia wymaga, iż omawiana preferencja podatkowa nie jest ograniczona kwotowo co oznacza, że mamy do czynienia ze zwolnieniem nielimitowanym.

Należy zaznaczyć, iż w razie uchwalenia opisywanych regulacji, przybiorą one charakter lex specialis, co w praktyce oznacza, że mają pierwszeństwo w stosowaniu przed innymi przepisami dotyczącymi cudzoziemców.

Zasady generalne rozliczania darowizn

Wskazania wymaga, iż otrzymane darowizny podlegają opodatkowaniu po stronie obdarowywanego. Kwestię tę reguluje ustawa o podatku od spadków i darowizn, w świetle której obowiązek podatkowy powstaje objęty w rezultacie nabycia własności rzeczy i praw majątkowych. O ile przewidziane zostały pewne wyłączenia na gruncie omawianej daniny, nie mają one tak szerokiego zakresu jak w projektowanych regulacjach.

Transgraniczne odstępstwa od powszechności opodatkowania

Wyróżniamy dwa zasadnicze odstępstwa od stosowania generalnej reguły powszechności opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, które mają transgraniczny charakter. Należy do nich zaliczyć:

  • Nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych, które znajdują się za granicami Rzeczypospolitej Polskiej – podatkowi od spadków i darowizn podlega sytuacja, gdy w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny, nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Polski.
  • Brak obywatelstwa polskiego bądź miejsca stałego pobytu stron transakcji – spod opodatkowania zostały wyłączone przypadki nabycia własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00