Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Sytuacje podatkowe Dokonanie darowizny

Dokonanie darowizny

▪ 4 stycznia 2013 r. ▪ Zaktualizowano: 20 września 2019 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

W przypadku darowizn nasz podatek może być albo mniejszy albo większy do zapłacenia. Zależy to od tego, czy darowizny dokonaliśmy, czy ją otrzymaliśmy. W poniższym rozdziale zajmiemy się sytuacją, kiedy to my jesteśmy darczyńczami, a zatem jak można zmniejszyć nasz podatek.

Dokonanie darowizny

Będąc filantropem można liczyć na ulgi podatkowe. Ponieważ przekazane darowizny na cele kultu religijnego, na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła oraz na cele pożytku publicznego można odliczyć od podatku. Nie odliczymy natomiast darowizny przekazanej osobie fizycznej.

Odliczenie z tytułu darowizny na cele pożytku publicznego, na cele kultu religijnego wraz z oddaniem krwi nie może przekroczyć łącznie 6% naszych dochodów. Natomiast darowizna na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła jest nielimitowana. Możemy odliczyć od dochodu pełną kwotę przekazanej darowizny.

Czym są cele pożytku publicznego?

Jedną z darowizn, którą można odliczyć od dochodu jest darowizna na cele pożytku publicznego (tzw. sfera zadań publicznych). Są one określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Należą do nich:

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 
 • zapewnienie zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom;
 • działalność charytatywna;
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych;
 • ochrona i promocja zdrowia;
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet
  i mężczyzn;
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
 • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 • upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
  a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 • ratownictwo i ochrona ludności;
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnychw kraju i za granicą;
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pożytku publicznego, w zakresie określonym wyżej.

Aby móc odliczyć darowiznę od dochodu można ją przekazać:

 • organizacjom pozarządowym, niebędącym jednostkami sektora finansów publicznych,
  w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i nie działającymi w celu osiągnięcia zysku;
 • osobom prawnym lub jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej utworzonym
  na podstawie przepisów ustaw (w tym fundacje i stowarzyszenia);
 • osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów
  o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
  i wyznania. Warunkiem jest, by ich cele statutowe obejmowały prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego;
 • od 2007 r. - organizacjom zagranicznym uznanym za równoważne organizacje określone w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizujące te cele.
Organizacja, której przekazujemy darowiznę odliczaną od dochodu w granicach 6% limitu nie musi mieć statusu organizacji pożytku publicznego. Musi jedynie realizować cele pożytku publicznego określone w ustawie.

Nie można odliczyć darowizny przekazanej na rzecz:

 • partii politycznych i fundacji utworzonych przez te partie;
 • związków zawodowych i organizacji pracodawców;
 • samorządów zawodowych;
 • jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – w tym fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej albo majątek tej fundacji nie jest w całości mieniem państwowym, mieniem komunalnym lub mieniem pochodzącym z finansowania środkami publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych lub fundacja prowadzi działalność statutową w zakresie nauki, w szczególności na rzecz nauki;
 • spółek działających na podstawie przepisów o kulturze fizycznej;
 • osobom fizycznym;
 • osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego,
  a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00