Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Niższe podatki Dodatkowe świadczenie postojowe zwolnione z podatku dochodowego

Dodatkowe świadczenie postojowe zwolnione z podatku dochodowego

▪ 21 grudnia 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Krzysztof Ulicki

Dodatkowe świadczenie postojowe stanowi pomoc dla funkcjonujących w ramach polskiej gospodarki firm z określonych branż, która jest przeznaczona na walkę z negatywnymi skutkami finansowymi epidemii COVID-19. Świadczenie postojowe zostało zwolnione z podatku dochodowego.

Dodatkowe świadczenie postojowe zwolnione z podatku dochodowego

Spis treści

 1. Czym jest dodatkowe świadczenie postojowe
 2. Komu przysługuje dodatkowe świadczenie postojowe?
 3. Ile razy przedsiębiorca otrzyma dodatkowe świadczenie postojowe?
 4. Dodatkowe świadczenie postojowe a podatek dochodowy
 5. Zmiany w opodatkowaniu dodatkowego świadczenia postojowego

Początkowo dodatkowe świadczenie postojowe podlegało standardowemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jednak ustawa z dnia 28.11.2020 r. zmieniająca ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektóre inne ustawy pociągnęła za sobą zwolnienie z podatku dochodowego tego świadczenia. Jakie są okoliczności tej zmiany?

Czym jest dodatkowe świadczenie postojowe

Dodatkowe świadczenie postojowe to pomoc publiczna w postaci środków pieniężnych przewidzianych w ramach ustaw Tarczy Antykryzysowej dla firm z określonych branż, w których nastąpił przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie rozprzestrzeniającej się epidemii COVID-19.

Dodatkowe świadczenie postojowe jest uregulowane na mocy art. 15zs ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (ostatnia zmiana Dz.U.2020.1842). Środki te dostępne są tylko wtedy, gdy firma kwalifikująca się do otrzymania dodatkowego świadczenia postojowego faktycznie ucierpiała na skutek epidemii COVID-19.

Dodatkowe świadczenie postojowe wynosi 2080 zł lub 1300 zł. Przedsiębiorca ubiegający się o to świadczenie otrzyma je w takiej samej wysokości, w jakiej uprzednio otrzymał świadczenie postojowe.

W przypadku, gdy wnioskującej firmie, na drodze decyzji ZUS, zostaną przyznane środki w ramach dodatkowego świadczenia postojowego, zostaną one przekazane na firmowy rachunek bankowy podany przy rejestracji firmy (aktualizacji danych) w CEIDG lub w urzędzie skarbowym (w formularzu RSP-DD będzie można wpisać nr konta firmowego).

Komu przysługuje dodatkowe świadczenie postojowe?

Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje tylko określonym rodzajom branż. Jedynie firmy, które jako główny numer PKD posiadają jeden z poniższych kodów klasyfikacji PKD 2007, będą mogły wnioskować o dodatkowe świadczenie postojowe.

Lp.

Numer PKD –

klasyfikacja 2007

Opis PKD

1.

49.39.Z

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

2.

77.39.Z

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana

3.

79.11.A

Działalność agentów turystycznych

4.

90.01.Z

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

5.

90.02.Z

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

6.

93.29.A

Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

7.

93.29.B

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

8.

93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 

Ponadto, aby firma otrzymała dodatkowe świadczenie postojowe, wymagane jest spełnienie kolejnych dwóch warunków:

 1. otrzymanie przez nią wcześniej minimum jednego świadczenia postojowego;
 2. przychód netto w przypadku czynnych podatników VAT i brutto w przypadku podatników zwolnionych z VAT (limit roczny – 200.000 zł) za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek, powinien być niższy przynajmniej o 75% w stosunku do tego samego miesiąca w roku 2019.

Przykładowo, jeżeli przedsiębiorca składa wniosek w grudniu 2020 r., to wymagane jest, aby jego przychód z działalności gospodarczej za listopad 2020 r. był niższy przynajmniej o 75% od przychodu za listopad 2019 r.

Warto w tym miejscu podkreślić, że ZUS może zwrócić się do wnioskodawcy o udostępnienie informacji na temat:

 1. otrzymanych do tej pory dofinansowań będących pomocą publiczną w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19;
 2. aktualnej sytuacji ekonomicznej firmy.

Ostatnim warunkiem otrzymania dodatkowego świadczenia postojowego jest nienaruszenie przez wnioskodawcę, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, ograniczeń, nakazów i zakazów, wprowadzonych w związku ze stanem epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Ile razy przedsiębiorca otrzyma dodatkowe świadczenie postojowe?

O dodatkowe świadczenie postojowe firma może ubiegać się maksymalnie trzy razy. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, ażeby przedsiębiorca ubiegał się o świadczenie postojowe jeden raz lub dwa razy.

Dodatkowe świadczenie postojowe a podatek dochodowy

Wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe można było składać począwszy od 15 października 2020 r. Osoby, które jeszcze do niedawna otrzymywały dodatkowe świadczenie postojowe miały obowiązek uznać je za przychód z innych źródeł wymagający opodatkowania podatkiem dochodowym. W rocznym zeznaniu za 2020 r. należało uwzględnić otrzymane dodatkowe świadczenie postojowe w rubryce przychodów z innych źródeł. Sytuacja jednak uległa zmianie.

Zmiany w opodatkowaniu dodatkowego świadczenia postojowego

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 52m jeszcze do dnia 30.11.2020 r. wolne od podatku dochodowego były otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w 2020 r.:

 1. świadczenia postojowe, o których mowa w art. 15zq ustawy o COVID-19;
 2. świadczenia polegające na zakwaterowaniu i wyżywieniu, o których mowa w art. 15x ust. 3 pkt 1 ustawy o COVID-19;
 3. zasiłki otrzymane na podstawie art. 31zy ustawy o COVID-19.

W dniu 30.11.2020 r. opublikowano ustawę z dnia 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw zwaną dalej ustawą o zmianie ustaw podatkowych.

W ww. ustawie zmieniającej dodano do art. 52m punkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych punkt 1a powodujący, iż wolne od podatku dochodowego są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika dodatkowe świadczenia postojowe, o których mowa w art. 15zs ustawy o COVID-19.

Wykreślono również z art. 52m ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określenie roku 2020.

W rezultacie dodatkowe świadczenie postojowe otrzymane przez przedsiębiorcę zarówno w 2020 r. jak i w 2021 r. jest zwolnione z podatku dochodowego. Powoduje to, że przychodu ze świadczenia postojowego (zidentyfikowanego jako zwolnionego z podatku dochodowego) nie ujmuje się w ogóle w zeznaniu rocznym.

Na koniec należy wskazać, że jak informuje art. 23 ust. 3 ustawy o zmianie ustaw podatkowych ww. przepis art. 52m ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do dochodów (przychodów) otrzymanych lub postawionych do dyspozycji podatnika od dnia 15 października 2020 r.

Jak jednak wskazuje art. 24 ustawy o zmianie ustaw podatkowych, powyższa zmiana w postaci zwolnienia dodatkowego świadczenia postojowego z podatku dochodowego od osób fizycznych wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy zmieniającej w Monitorze Polskim, a więc od dnia 1 grudnia 2020r.

 

Specjalista ds. podatków i rachunkowości

krzysztof.ulicki@pitax.pl

Krzysztof Ulicki

Ekonomista, wykładowca, główny księgowy posiadający 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu spółek prawa handlowego. Współpracuje z jedną z przodujących grup doradztwa podatkowego w Wielkopolsce, kancelarią podatkowo-prawną, jak również z wieloma profesjonalnymi wydawnictwami podatkowymi i ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Specjalizuje się w obowiązku podatkowym w PIT, CIT na płaszczyźnie przekształceń, połączeń i likwidacji spółek kapitałowych oraz towarzyszącym temu operacjach optymalizacji podatkowej (aport, struktury podatkowe, strategie podatkowe). (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00