Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Niższe podatki Polski Ład – ulga konsolidacyjna

Polski Ład – ulga konsolidacyjna

▪ 27 grudnia 2021 r. ▪ Zaktualizowano: 13 listopada 2023 r. ▪ Autor: Marcin Sądej

Ulga konsolidacyjna, zgodnie z założeniami Polskiego Ładu, ma stanowić zachętę podatkową dla podmiotów zamierzających dokonać ekspansji gospodarczej na rynkach krajowych oraz zagranicznych. Ulga ta wspiera nabywanie udziałów lub akcji innych spółek kapitałowych. W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się nad podstawowymi założeniami ulgi konsolidacyjnej.

Polski Ład – ulga konsolidacyjna

Spis treści

 1. Zakres podmiotowy ulgi konsolidacyjnej
 2. Zakres przedmiotowy ulgi konsolidacyjnej
 3. Jakie wydatki kwalifikują się do ulgi konsolidacyjnej?
 4. Konsekwencje sprzedaży udziałów lub akcji

Zakres podmiotowy ulgi konsolidacyjnej

Ulga konsolidacyjna skierowana jest do podatników podatku CIT, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i równocześnie uzyskują przychody inne niż z zysków kapitałowych. W konsekwencji jest to preferencja skierowana do przedsiębiorców.

W ramach ulgi konsolidacyjnej przedsiębiorca może odliczyć od podstawy opodatkowania w rocznym zeznaniu podatkowym określone wydatki związane z nabywaniem udziałów lub akcji.

Odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podstawy opodatkowania (dochodu z działalności gospodarczej). Dodatkowo wprowadzono limit, zgodnie z którym odliczenie nie może wynosić więcej niż 250 000 zł w roku podatkowym.

Ulga konsolidacyjna skierowana jest do przedsiębiorców będących podatnikami podatku CIT i podlega na odliczeniu określonych wydatków w zeznaniu rocznym.

Zakres przedmiotowy ulgi konsolidacyjnej

Jak już wskazaliśmy, ulga konsolidacyjna dotyczy nabywania udziałów lub akcji spółek kapitałowych. Co jednak istotne, muszą zostać spełnione określone warunki dotyczące statusu spółek, których akcje bądź udziały są nabywane:

 1. Spółka, której udziały (akcje) są nabywane, ma siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub w innym państwie, z którym RP ma podpisaną umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.
 2. Główny przedmiot działalności spółki, której akcje/udziały są nabywane, jest tożsamy z przedmiotem działalności podatnika lub działalność takiej spółki może być racjonalnie uznana za działalność wspierającą.
 3. Działalność była przez spółkę i przez podatnika prowadzona przed dniem nabycia w niej przez podatnika udziałów (akcji) przez okres co najmniej 24 miesięcy.
 4. W ciągu dwóch lat przed dniem nabycia spółka i podatnik nie byli podmiotami powiązanymi.
 5. Podatnik w jednej transakcji nabywa udziały (akcje) spółki w ilości stanowiącej bezwzględną większość praw głosu.

Jak zatem widać z przedstawionych wymogów, nie każde nabycie udziałów lub akcji daje prawo do skorzystania z ulgi konsolidacyjnej. Musi być spełniony szereg warunków co do funkcjonowania i wzajemnych relacji spółki nabywającej oraz nabywanej.

Szczególną uwagę należy zwrócić na warunek odnoszący się do tożsamego przedmiotu działalności obu spółek. Powoduje on, że podatnik musi zweryfikować zakres aktywności gospodarczej spółki, której udziały czy też akcje planuje zakupić.

Ulga konsolidacyjna ma ograniczony zakres przedmiotowy i dotyczy nabycia tych spółek krajowych lub zagranicznych, które spełniają określone warunki ustanowione w przepisach. Ponadto warunki te muszą być spełnione łącznie.

Jakie wydatki kwalifikują się do ulgi konsolidacyjnej?

Najważniejszą kwestią z perspektywy podatnika jest to, jakie wydatki dają prawo do skorzystania z ulgi konsolidacyjnej.

Przepisy w sposób wyraźny określają, że są to wydatki związane z zakupem, tj. na:

 1. obsługę prawną nabycia udziałów i akcji oraz ich wycenę;
 2. opłaty notarialne, sądowe i skarbowe;
 3. podatki i inne należności publicznoprawne zapłacone w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą

− z wyłączeniem ceny zapłaconej za nabywane udziały (akcje) oraz ponoszonych w związku z tą transakcją kosztów finansowania dłużnego.

Należy zatem podkreślić, że w ramach ulgi konsolidacyjnej podatnik nie może rozliczyć wydatków poniesionych bezpośrednio na zakup udziałów lub akcji. Również ewentualne pożyczki lub kredyty zaciągnięte na ten cel nie dają prawa do ulgi konsolidacyjnej.

W ramach ulgi możliwe jest jedynie uwzględnienie innych wydatków związanych z nabyciem akcji lub udziałów, które to jednocześnie zostały wymienione w ww. katalogu. Katalog ten ma charakter zamknięty, co oznacza, że żadne inne wydatki poniesione na zakup udziałów lub akcji nie mogą zostać uwzględnione w ramach ulgi konsolidacyjnej.

Pamiętać należy, że wydatkiem kwalifikującym się do ulgi konsolidacyjnej nie jest cena nabycia udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej.

Konsekwencje sprzedaży udziałów lub akcji

Jeżeli udziały lub akcje, które uprawniały podatnika do skorzystania z ulgi konsolidacyjnej, zostały następnie sprzedane, to musi się on liczyć z określonymi konsekwencjami podatkowymi.

Owe konsekwencje wystąpią wyłącznie w sytuacji, gdy do zbycia albo ich umorzenia doszłoby przed upływem 36. miesiąca, licząc od dnia nabycia. Okres ten dotyczy zarówno podatnika, jak i ewentualnego następcy prawnego.

W przypadku zaistnienia ww. okoliczności podatnik jest zobowiązany w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym doszło do takiego zbycia lub umorzenia, zwiększyć podstawę opodatkowania o kwotę dokonanego odliczenia.

Analogiczne skutki podatkowe wywoła sytuacja, w której, we wskazanym okresie, podatnik (albo jego następca prawny) zostanie postawiony w stan likwidacji lub zostanie ogłoszona jego upadłość.

Podatnik może utracić ulgę konsolidacyjną w przypadku, gdy w okresie 36 miesięcy dokona sprzedaży (umorzenia) nabytych uprzednio udziałów lub akcji bądź też zostanie postawiony w stan likwidacji, lub upadłości.

 

W kontekście ulgi konsolidacyjnej z pewnością należy zwrócić uwagę na fakt, iż jej zakres dotyczy wydatków związanych z nabyciem udziałów lub akcji, a nie samych wydatków na nabycie. Ponadto warto także pamiętać o istniejącym maksymalnym limicie odliczenia wynoszącym 250 000 zł.

Prawnik, Spec. ds. Rachunkowości i Rewizji Finansowej

marcin.sadej@pitax.pl

Marcin Sądej

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Ukończył kurs agenta celnego, kurs analityka finansowego oraz szkolenie w zakresie sporządzania dokumentacji podmiotów powiązanych. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 17:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00