Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Niższe podatki Zwolnienie z PIT dla młodych – wzór oświadczenia dla pracodawcy

Zwolnienie z PIT dla młodych – wzór oświadczenia dla pracodawcy

▪ 3 grudnia 2019 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Krzysztof Ulicki

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje wiele możliwości zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych zwanego dalej podatkiem dochodowym PIT. Jednym z takich zwolnień jest ulga podatkowa przeznaczona dla osób, które nie ukończyły jeszcze 26. roku życia. Na czym dokładnie ona polega?

Zwolnienie z PIT dla młodych – wzór oświadczenia dla pracodawcy

Spis treści

 1. Nowy rodzaj zwolnienia z podatku dochodowego PIT
 2. Tylko dla osób do 26 roku życia
 3. Jakiego rodzaju przychody kwalifikują się do nowego zwolnienia z PIT
 4. Przychody kwalifikujące się do zwolnienia po przekroczeniu limitu
 5. Kluczowe znaczenie ma moment osiągnięcia 26 roku życia
 6. Problem prawidłowego ustalenia limitu
 7. Co z pozostałymi przychodami
 8. Koszty uzyskania przychodu w przychodach zwolnionych z PIT
 9. Złożenie oświadczenia warunkiem skorzystania ze zwolnienia
 10. Przykład 1
 11. Przykład 2
 12. Wzór oświadczenia 

Nowy rodzaj zwolnienia z podatku dochodowego PIT

Ustawodawca przyzwyczaił już podatników do wielu corocznych zmian w różnych ustawach podatkowych. Jedną z nich jest zwolnienie z podatku dochodowego PIT niektórych rodzajów przychodów uzyskiwanych przez osoby do 26. roku życia.

Zaznaczyć należy, że powyższe zwolnienie dotyczy przychodów osiąganych przez osoby do 26. roku życia, począwszy od 1 sierpnia 2019 r. Jednak nie każda młoda osoba będzie mogła z tego zwolnienia skorzystać.

Tylko dla osób do 26 roku życia

Omawiane zwolnienie z podatku dochodowego PIT będzie dotyczyło wyłącznie osób, które nie ukończyli jeszcze 26 roku życia.

W odróżnieniu jednak od znanego już od wielu lat zwolnienia z opłacania składek ZUS wobec osób kontynuujących naukę do 26 roku życia zwolnienie z opłacania daniny podatkowej PIT dla tych osób nie jest uzależnione od kontynuowania nauki, ale od wieku i od rodzaju osiąganego przychodu.

Jakiego rodzaju przychody kwalifikują się do nowego zwolnienia z PIT

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 148 ze zwolnienia z podatku dochodowego PIT będą mogły skorzystać osoby osiągające przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia do ukończenia 26 roku życia.

 

555555555555555555555555555

Przychody kwalifikujące się do zwolnienia po przekroczeniu limitu

W aspekcie zwolnienia z podatku dochodowego PIT od przychodów osiąganych przez osoby do 26 roku życia podkreślenia wymaga fakt, że nawet ww. rodzaje przychodów będą musiały być opodatkowane, jeżeli dochód podatnika przekroczy określony w ustawie limit kwotowy.

 

666666666666666666666666666666

Ponadto w sytuacji osiągania przez osoby do 26 roku życia przychodów z umowy o pracę zwolnieniu z podatku dochodowego PIT będą podlegać także składniki wynagrodzenia przynależne do danego stosunku pracy (wynagrodzenia zasadniczego). Są nimi m.in. premia, nadgodziny, różnego rodzaju dodatki – funkcyjny, za lata pracy, za posiadanie określonych kwalifikacji, wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych, wynagrodzenie chorobowe, ekwiwalent za urlop, nagrody i inne składniki wynagrodzenia wypłacane wraz z wynagrodzeniem wynikającym z umowy o pracę.

Kluczowe znaczenie ma moment osiągnięcia 26 roku życia

Podstawowe znaczenie w nowej uldze podatkowej ma dzień 26 urodzin podatnika. Przychody osiągnięte przed tą datą będą objęte zwolnieniem z podatku dochodowego PIT do wysokości limitu (oczywiście mowa tu o przychodach podlegających temu zwolnieniu).

Natomiast przychody uzyskane po tej dacie będą opodatkowane na zasadach ogólnych.

Problem prawidłowego ustalenia limitu

Niezwykle ważną kwestią w ustaleniu czy przychody osiągane przez osobę do 26 roku życia przekroczyły już roczny próg limitu 35.636,67 zł w 2019 r. bądź 85.528 zł dla 2020 r. jest okoliczność, że do tej kwoty zalicza się kwoty brutto uzyskiwanych przychodów podlegających zwolnieniu.

Druga bardzo ważna sprawa to wykluczenie z kwoty limitu przychodów:

 • zwolnionych z podatku dochodowego PIT (inna podstawa prawna zwolnienia aniżeli wiek podatnika do 26 roku życia);
 • opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowych (zlecenie do 200 zł);
 • w stosunku, do których zaniechano poboru podatku.

Przekroczenie obowiązującego rocznego progu limitu przychodów, czyli sumę 35.636,67 zł na 2019 r. albo 85.528 zł dla 2020 r. będzie skutkować opodatkowaniem nadwyżki podatkiem dochodowym PIT 17% (dla przychodów uzyskanych od października 2019 r.) a powyżej kwoty 85.528 zł stawką 32%.

Kolejną ważną kwestią w przypadku ustalania kwoty przychodu podlegającego zwolnieniu z podatku dochodowego PIT jest to, że ww. limit roczny dotyczy przychodów osiąganych z wszystkich umów (korzystających ze zwolnienia).

Co z pozostałymi przychodami

Nie wszystkie zarobki osiągane przez osoby do 26 roku życia będą podlegały zwolnieniu z podatku dochodowego PIT.

Wiele źródeł przychodu będzie tak jak do tej pory opodatkowane podatkiem dochodowym PIT. Wśród nich są m.in. umowa o dzieło, dochody z działalności gospodarczej, zasiłek chorobowy, macierzyński, świadczenie rehabilitacyjne, alimenty, stypendia, zasiłki dla bezrobotnych,

Koszty uzyskania przychodu w przychodach zwolnionych z PIT

Koszty uzyskania przychodów nie są naliczane w stosunku do przychodów zwolnionych na podstawie ulgi do 26 roku życia.

Jeżeli podatnik osiąga przychody zwolnione i opodatkowane, wówczas koszty uzyskania przychodów znajdą zastosowanie tylko w odniesieniu do części opodatkowanej przychodów.

Ponadto, gdy osoba do 26 roku życia uzyskuje przychody zwolnione z PIT oraz przychody, do których stosuje się 50% kosztów uzyskania przychodów (koszty autorskie), wówczas suma wszystkich kosztów oraz przychodów zwolnionych z podatku dochodowego PIT nie może przekroczyć kwoty limitu 85.529 zł w ciągu roku.

Złożenie oświadczenia warunkiem skorzystania ze zwolnienia

Niezwykle ważnym i obowiązkowym elementem umożliwiającym zastosowanie omawianej ulgi w podatku dochodowym PIT jest złożenie przez pracownika lub zleceniobiorcę oświadczenia o niepobieraniu zaliczki na podatek dochodowy od przychodów osiągniętych w okresie od sierpnia do grudnia 2019 r.

W sytuacji, gdy osoba do 26 roku życia nie złoży takiego oświadczenia, wówczas pracodawca, tak jak dotychczas, pobierze i odprowadzi podatek dochodowy PIT od wypłaconego wynagrodzenia. W przypadku odwrotnym, zaprzestanie pobierania podatku dochodowego PIT nie później niż od miesiąca następnego po miesiącu wpłynięcia oświadczenia.

W okresie od stycznia 2020 r. przychody korzystające ze zwolnienia osiągane przez osoby do 26 roku życia będą automatycznie rozliczane przez pracodawców jako przychody z zerowym podatkiem dochodowym PIT.

Jeżeli jednak zdarzy się, że osoba przed ukończeniem 26 roku życia będzie chciała, począwszy od stycznia 2020 r., aby pracodawca pobierał co miesiąc zaliczkę na podatek dochodowy PIT, wówczas będzie zobowiązana złożyć mu oświadczenie informujące o rezygnacji z tego zwolnienia. Oświadczenie takie należy składać co roku, ponieważ w kolejnym roku przychody osiągane przez osobę do 26 roku życia ponownie będą automatycznie korzystały ze zwolnienia z podatku dochodowego PIT.

Przykład 1

Osoba niebędąca studentem podpisała umowa o pracę na pełny etat za wynagrodzeniem 2.750 zł brutto. Wiek tej osoby to 25 lat. Pracodawca otrzymał stosowne oświadczenie o skorzystaniu ze zwolnienia z podatku dochodowego PIT przy obliczaniu wynagrodzenia. Karta wynagrodzenia danego pracownika kształtuje się następująco:

A.

Wynagrodzenie brutto

 2 750,00 zł

B.

      

Ubezpieczenia społeczne

 870,11 zł

emerytalne (pracownik)

 268,40 zł

rentowe (pracownik)

 41,25 zł

chorobowe (pracownik)

 67,38 zł

emerytalne (pracodawca)

 268,40 zł

rentowe (pracodawca)

 178,75 zł

wypadkowe (pracodawca)

 45,93 zł

C.

Ubezpieczenie zdrowotne

 213,57 zł

D.

  

Ubezpieczenie na Fundusz Pracy i FGŚP

 70,13 zł

fundusz pracy (pracodawca)

 67,38 zł

FGŚP (pracodawca)

 2,75 zł

E.

   

Podatek

 -   zł

podstawa ubezpieczenia zdrowotnego

 2 372,97 zł

koszty uzyskania przychodu

 -   zł

podstawa opodatkowania

 -   zł

F.

Wynagrodzenie netto

 2 159,40 zł

Przykład 2

Student podpisał ze zleceniodawcą umowę zlecenie na kwotę 2.250 zł brutto. Pracodawca otrzymał stosowne oświadczenie o skorzystaniu ze zwolnienia z podatku dochodowego PIT przy obliczaniu wynagrodzenia. Rozliczenie miesięczne wynagrodzenia z umowy zlecenia studenta do 26 roku życia kształtuje się następująco:

A.

Wynagrodzenie brutto

 2 250,00 zł

B.

      

Ubezpieczenia społeczne

            -   zł

emerytalne (pracownik)

            -   zł

rentowe (pracownik)

            -   zł

chorobowe (pracownik)

            -   zł

emerytalne (pracodawca)

            -   zł

rentowe (pracodawca)

            -   zł

wypadkowe (pracodawca)

            -   zł

C.

Ubezpieczenie zdrowotne

            -   zł

D.

  

Ubezpieczenie na Fundusz Pracy i FGŚP

            -   zł

fundusz Pracy (pracodawca)

            -   zł

FGŚP (pracodawca)

            -   zł

E.

   

Podatek

            -   zł

podstawa ubezpieczenia zdrowotnego

            -   zł

koszty uzyskania przychodu

            -   zł

podstawa opodatkowania

            -   zł

F.

Wynagrodzenie netto

2 250,00 zł

 

Wzór oświadczenia 

 

Miejscowość, dnia .........................

Mieczysław Nowy

ul. Koszalińska 999

64-151 Poznań

PHU ASXZCV

ul. Nowy świat 1333

64-116 Poznań

 

OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE SKORZYSTANIA ZE ZWOLNIENIA
Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZYCH

Zgodnie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 04.07.2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1394), oświadczam, że osiągnięte przeze mnie przychody za okres od 01.08.2019 r. do 31.12.2019 r. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy albo umowy zlecenie (art. 13 pkt 8 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych), będą w całości zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 148 ww. ustawy obowiązującej od dnia 01.08.2019 r.

Uwzględniając powyższe, bardzo proszę o zastosowanie danego zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych do 26 roku życia przy obliczaniu podatku dochodowego od wypłaconego wynagrodzenia w okresie od 01.08.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

..................................................

podpis składającego oświadczenie

 

Specjalista ds. podatków i rachunkowości

krzysztof.ulicki@pitax.pl

Krzysztof Ulicki

Ekonomista, wykładowca, główny księgowy posiadający 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu spółek prawa handlowego. Współpracuje z jedną z przodujących grup doradztwa podatkowego w Wielkopolsce, kancelarią podatkowo-prawną, jak również z wieloma profesjonalnymi wydawnictwami podatkowymi i ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Specjalizuje się w obowiązku podatkowym w PIT, CIT na płaszczyźnie przekształceń, połączeń i likwidacji spółek kapitałowych oraz towarzyszącym temu operacjach optymalizacji podatkowej (aport, struktury podatkowe, strategie podatkowe). (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00