Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Poradnik rozliczenia Kiedy składając zeznanie roczne PIT-28, podatnik może odliczyć stratę z lat ubiegłych

Kiedy składając zeznanie roczne PIT‑28, podatnik może odliczyć stratę z lat ubiegłych

▪ 20 lipca 2021 r. ▪ Zaktualizowano: 12 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Krzysztof Ulicki

Podatnicy, stosujący ryczałt jako formę opodatkowania uzyskiwanych przychodów zastanawiają się, czy przy tej formie rozliczenia mogą odliczać poniesione straty podatkowe z lat ubiegłych. W jakich okolicznościach można tego dokonać? Na co należy zwrócić szczególną uwagę?

Kiedy składając zeznanie roczne PIT‑28, podatnik może odliczyć stratę z lat ubiegłych

Spis treści

 1. Zeznanie roczne PIT-28
 2. Stawki zryczałtowanego podatku dochodowego
 3. Termin złożenia zeznania rocznego PIT-28
 4. Odliczenie straty od przychodów opodatkowanych ryczałtem
 5. Odliczenie straty od przychodów opodatkowanych ryczałtem
 6. Posumowanie

Zeznanie roczne PIT-28

Zeznanie roczne PIT-28 służy do zadeklarowania wszystkich przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym w przypadku wyboru tej formy podlegają m.in.:

 • przychody z działalności gospodarczej, której rodzaj nie jest wyłączony spod opodatkowania ryczałtem;
 • otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze;
 • przychody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych.

 

Podatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego, którzy opodatkują osiągnięte ww. rodzaje przychodów są:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność;
 • osoby nieprowadzące działalności a osiągające przychody z najmu, dzierżawy (prywatny najem);
 • osoby fizyczne prowadzące jako wspólnicy spółkę cywilną albo jawną, gdzie wszyscy wspólnicy tych spółek to osoby fizyczne.

Stawki zryczałtowanego podatku dochodowego

Aktualne stawki ryczałtu

Stawka

Rodzaj przychodów

17%

Przychody z wykonywania tzw. wolnych zawodów

15%

Przychody ze świadczenia usług:

 • reprodukcji komputerowych nośników informacji
 • pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich
 • pośrednictwa w sprzedaży hurtowej
 • magazynowania i przechowywania cieczy i gazów, towarów w strefach wolnocłowych
 • parkingowych
 • licencyjnych związanych z nabywaniem praw do książek, czasopism, pozostałych wyrobów drukowanych, gier komputerowych, programów komputerowych, wykazów i list adresowych i telefonicznych
 • zbycia miejsca reklamowego w wykazach i listach adresowych i telefonicznych
 • z wydania pakietów gier komputerowych, oprogramowania systemowego, oprogramowania użytkowego, oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu
 • nadawania programów ogólnodostępnych i abonamentowych
 • przetwarzania danych
 • finansowych i ubezpieczeniowych
 • związanych z obsługą nieruchomości, świadczonych na zlecenie
 • prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego
 • firm centralnych, doradztwa związanych z zarządzaniem
 • architektonicznych i inżynierskich
 • reklamowych; usług badania rynku i opinii publicznej
 • w zakresie specjalistycznego projektowania
 • fotograficznych
 • tłumaczeń pisemnych i ustnych
 • związanych z zatrudnieniem
 • organizatorów, pośredników, agentów turystyki
 • detektywistycznych i ochroniarskich
 • obsługi nieruchomości wykonywanych na zlecenie
 • w zakresie opieki zdrowotnej
 • w zakresie pomocy społecznej bez zakwaterowania
 • kulturalnych i rozrywkowych oraz związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją

10%

Przychody ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek

8,5%

Przychody do kwoty 100 000 zł opodatkowane stawką 8,5% a stawka 12,5% od nadwyżki przychodów ponad kwotę 100 000 zł z tytułu osiągania przychodów ze sprzedaży usług:

 • najmu prywatnego
 • najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą
 • związanych z zakwaterowaniem
 • wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych
 • w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
 • wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy, pozostałych pojazdów samochodowych, środków transportu wodnego bez załogi, środków transportu lotniczego bez załogi, pojazdów szynowych (bez obsługi), kontenerów, motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy, własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • pomocy społecznej z zakwaterowaniem, innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów

Przychody ze świadczenia usług gastronomicznych (napoje o zaw. alk. Pow. 1,5%), edukacyjnych, bibliotek, związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom, z prowizji komisanta albo kolportera prasy, przychody z działalności produkcyjnej wyrobów gotowych z materiału powierzonego przez zamawiającego.

Przychody z otrzymanego odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej.

5,5%

Przychody z działalności wytwórczej, robót budowlanych, z prowizji ze zbycia biletów jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów, z tytułu odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia otrzymanych przez podmioty zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej albo świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, albo świadectw pochodzenia z kogeneracji otrzymanych przez przedsiębiorstwa energetyczne.

3,0%

Przychody ze sprzedaży towarów, z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku (środki trwałe także nisko cenne), z działalności gastronomicznej (napoje o zaw. alk. pon. 1,5%), produkcji zwierzęcej.

2%

Przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych.

 

Termin złożenia zeznania rocznego PIT-28

Zeznanie roczne PIT-28 za 2020 r. dokumentujące zadeklarowane przez podatnika wszelkie przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym podatnicy mieli obowiązek złożyć do 1 marca 2021 r.

Podatnicy, składając zeznanie roczne PIT-28, mogli odliczyć stratę podatkową w pewnych okolicznościach. Czy nadal mogą to zrobić? Jakie to okoliczności?

Odliczenie straty od przychodów opodatkowanych ryczałtem

Na mocy art. 11 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905 z późn. zm. zwanej dalej ustawą o Ryczałcie) podatnik uzyskujący przychody opodatkowane ryczałtem ma prawo do odliczenia straty podatkowej przy zmianie formy opodatkowania ze skali podatkowej lub podatku liniowego na ryczałt.

Oznacza to, że jeżeli podatnik prowadził działalność gospodarczą, z której przychody opodatkował skalą podatkową albo podatkiem liniowym, to przy przejściu na ryczałt ewidencjonowany np. w roku 2021 będzie miał możliwość odliczenia strat podatkowych poniesionych w latach 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Powyższe oznacza, że podatnik na ryczałcie ma możliwość odliczenia na ogólnych zasadach stratę podatkową:

 • w zeznaniu rocznym PIT-28;
 • na bieżąco w ciągu roku przy obliczaniu zaliczek na zryczałtowany podatek dochodowy.

 

Odliczenie strat podatkowych z lat ubiegłych podatnik dokonuje od uzyskanego przychodu na zasadach zaprezentowanych poniżej w tabeli.

Odliczenie straty od przychodów opodatkowanych ryczałtem

Zasady odliczania poniesionych strat podatkowych

Strata podatkowa poniesiona w 2020 r.

Odliczenie straty podatkowej poniesionej w roku 2020 ze źródła przychodów – działalności gospodarczej może odbywać się na 2 sposoby:

1)    odliczenie jednorazowe od przychodów poniesionej straty w 2020 r. do kwoty 5 000 000 zł w trybie korekty zeznania rocznego za 2019 r. pod warunkiem:

 • poniesienie w 2020 r. straty z działalności gospodarczej oraz
 • przychody z działalności gospodarczej osiągnięte w 2020 r. muszę być niższe minimum o 50% od przychodów z działalności osiągniętych przez podatnika w roku 2019,

2)    jeżeli podatnik nie wypełnia ww. warunków z pierwszego wariantu odliczenia straty podatkowej, to stratę poniesioną w 2020 r. z działalności gospodarczej (od rozliczenia za 2021 r.) może odliczyć:

 • jednorazowo do kwoty 5 000 000zł w jednym z kolejnych, następująco po sobie 5 lat kalendarzowych,
 • nie więcej niż 50% straty w jednym z kolejnych, następująco po sobie 5 lat kalendarzowych, gdy poniesiona strata przekracza sumę 5 000 000 zł.

Strata podatkowa poniesiona w 2019 r.

Odliczenie straty podatkowej poniesionej w roku 2019 ze źródła przychodów – działalności gospodarczej może odbywać się na 2 sposoby:

1)    metoda starsza, a więc odliczenie od przychodów straty podatkowej w najbliższych 5 latach kalendarzowych. Odliczenie straty w tych latach nie może przekroczyć 50% wysokości straty,

2)    metoda nowsza – odliczenie jednorazowe od przychodów poniesionej straty w ciągu 5 kolejnych lat do kwoty 5 000 000 zł. Gdyby podatnik nie zdołał odliczyć pełnej straty, to pozostałą jej część odliczy w pozostałych latach (kolejnych następująco po sobie 4 lat), jednak w kwocie nie większej aniżeli 50% poniesionej straty.

Strata podatkowa poniesiona w 2018 r. i latach wcześniejszych

Możliwość odliczenia od przychodów straty podatkowej poniesionej ze źródła przychodów – działalności gospodarczej w najbliższych 5 latach kalendarzowych. Odliczenie straty w tych latach nie może przekroczyć 50% wysokości straty.

Posumowanie

Ostateczny termin złożenia zeznania rocznego PIT-28 za 2020 r. minął 1 marca 2021 r. Niektórzy podatnicy, nie odliczyli w już złożonym – pierwotnym zeznaniu PIT-28 poniesionej straty z działalności gospodarczej z lat ubiegłych. Czy mogą jeszcze tego dokonać?

Tak, mogą odliczyć stratę podatkową poniesioną w 5 ostatnich latach kalendarzowych ze źródła działalności gospodarczej w trybie korekty, a więc składając korektę zeznania rocznego PIT-28.

Na koniec należy podkreślić, że odliczenie straty podatkowej nie ma zastosowania, jeżeli poniesiona strata powstała:

 • z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych;
 • z odpłatnego zbycia walut wirtualnych;
 • z niezrealizowanych zysków;
 • ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.

Specjalista ds. podatków i rachunkowości

krzysztof.ulicki@pitax.pl

Krzysztof Ulicki

Ekonomista, wykładowca, główny księgowy posiadający 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu spółek prawa handlowego. Współpracuje z jedną z przodujących grup doradztwa podatkowego w Wielkopolsce, kancelarią podatkowo-prawną, jak również z wieloma profesjonalnymi wydawnictwami podatkowymi i ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Specjalizuje się w obowiązku podatkowym w PIT, CIT na płaszczyźnie przekształceń, połączeń i likwidacji spółek kapitałowych oraz towarzyszącym temu operacjach optymalizacji podatkowej (aport, struktury podatkowe, strategie podatkowe). (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00