Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Przepisy i wskaźniki Podróżni uprawnieni do otrzymania zwrotu VAT

Podróżni uprawnieni do otrzymania zwrotu VAT

▪ 11 marca 2015 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Osoby fizyczne, które dokonują zakupów poza krajem swojego zamieszkania, mogą uzyskać zwrot podatku VAT. Osoby te mają prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jednakże dopiero po spełnieniu określonych warunków.

Podróżni uprawnieni do otrzymania zwrotu VAT

Spis treści

  1. Kto jest uprawniony do otrzymania zwrotu VAT
  2. Jakie warunki muszą być spelnione przez podróżnego ?
  3. Jak powinny być udokumentowane nabycie i wywóz towarów ?

Kto jest uprawniony do otrzymania zwrotu VAT

Zgodnie z obowiązującymi przepisami - zawartymi w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - uprawnionym do otrzymania zwrotu podatku od towarów usług, zapłaconego przy nabyciu towarów w Polsce, mają wyłącznie podróżni. Przepis art. 126 ustawy o VAT wprowadza pojęcie podróżnego, przez które rozumie się osobę fizyczną nieposiadającą stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej. Zatem zwrot podatku może być dokonany jedynie podróżnemu zamieszkałemu w państwie trzecim.

Podróżny może być turystą zwiedzającym nasz kraj i przy okazji dokonującym na jego terenie zakupów. Może też przebywać w Polsce w innym charakterze. To w jakim celu dana osoba przybyła do naszego kraju nie ma wpływu na możliwość skorzystania z uprawnienia do otrzymania zwrotu. Nie stanowi również przeszkody do jego otrzymania posiadanie przez daną osobę podwójnego obywatelstwa, np. polskiego i innego kraju trzeciego, jeżeli tylko miejsce stałego zamieszkania będzie w kraju innym niż Polska.

Według zapisu art. 126 ust 2 ustawy o VAT stałe miejsce zamieszkania, ustala się na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

W rozumieniu art. 25 kodeksu cywilnego miejscem stałego zamieszkania jest miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. W tym miejscu trzeba zauważyć, że nie należy utożsamiać miejsca stałego zamieszkania z miejscem zameldowania, ani też identyfikować podróżnego po obywatelstwie i od tego obywatelstwa uzależniać przyznanie uprawnienia do zwrotu. W Polsce regułą jest, że w dokumentach stwierdzających tożsamość, takich jak dowody, paszporty widnieje miejsce zameldowania. Jednakże od 1 stycznia 2016 r. wskutek nowelizacji ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych zostanie zniesiony obowiązek meldunkowy. A już od kwietnia 2015 roku w dowodzie osobistym ma nie być adresu zameldowania.

Z kolei, prawo wspólnotowe za miejsce stałego zamieszkania uznaje miejsce wpisane właśnie w ww. dokumentach.

Jakie warunki muszą być spelnione przez podróżnego ?

Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie systemu zwrotu VAT podróżnym musi być spełnionych wiele warunków przez "podróżnych", czyli osoby fizyczne ubiegające się o zwrot, jak i podmioty, które są uprawnione do dokonywania zwrotu, czyli "sprzedawców".

Pierwszy podstawowy warunek, wynikający z art. 126 ust. 1 ustawy o VAT, dotyczy tego, by nabyte przez podróżnego towary w stanie nienaruszonym zostały wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym podróżnego. Powyższe oznacza, iż nie podlega zwrotowi VAT od towarów nabytych przez uprawnioną osobę, ale wywożonych przez inną osobę, lub np. wysyłanych pocztą czy kurierem.

Zakupiony towar nie może podlegać żadnemu przetworzeniu ani nie może być poddany innemu działaniu, w wyniku którego zmieniłby się jego stan lub charakter. Towar nie musi być natomiast wywożony w tym samym, oryginalnym opakowaniu, w którym został nabyty. Ponadto organy podatkowe uznają, że:

„Demontaż towaru (urządzenia) nie powoduje, że uzyskane w jego wyniku elementy będące przedmiotem sprzedaży w systemie TAX FREE znajdują się w stanie naruszonym. Biorąc pod uwagę definicję bagażu osobistego, nie jest możliwe przewiezienie w nim np.samochodów. Tym samym nie można w takim przypadku zastosować zwrotu podatku zapłaconego przy ich nabyciu, w przeciwieństwie do niektórych części samochodowych, które mogłyby spełnić wyżej przedstawiony warunek."

Należy zauważyć, że procedurze zwrotu VAT podlegają wyłącznie nabyte na terytorium Polski towary. . Zwrot podatku nie przysługuje od zakupionych w Polsce usług oraz paliw silnikowych, o czym stanowi art. 126 ust. 3 ustawy.

Podróżny musi dokonać wywozu towaru nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakupił towar (art. 128 ust. 1), np. jeżeli towar został zakupiony w styczniu, wywóz musi nastąpić najpóźniej 30 kwietnia.

Jak powinny być udokumentowane nabycie i wywóz towarów ?

Podróżny może żądać zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów, jeżeli kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, wynikająca z dokumentu wystawionego przez jednego sprzedawcę, wynosi minimum 200 zł. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 68, poz. 362).

W celu otrzymania zwrotu VAT podróżny zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o VAT jest zobligowany przedstawić dokument imienny (zwany powszechnie dokumentem Tax Free), który został wystawiony przez sprzedawcę. Do dokumentu sprzedaży musi być przymocowany paragon z kasy fiskalnej sprzedawcy. Na dokumencie tym powinna widnieć kwota podatku zapłaconego przy zakupie danego towaru. W przypadku towarów sprzedawanych ze stawką VAT 0% lub zwolnionych z podatku VAT, wysokość podatku wyniesie 0,00 zl. Tak więc nie ma sensu ubiegać się o zwrot podatku od towarów ze stawka VAT 0% lub zwolnionych z VAT.

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00