Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Przepisy i wskaźniki Tarcza branżowa – pomoc dla sprzedaży detalicznej

Tarcza branżowa – pomoc dla sprzedaży detalicznej

▪ 19 stycznia 2021 r. ▪ Zaktualizowano: 15 listopada 2023 r. ▪ Autor: Łukasz Kluczyński

W grudniu zakończono prace nad rozwiązaniami antykryzysowymi w ramach tzw. Tarczy 6.0. Rozwiązania te umożliwią najbardziej poszkodowanym przez pandemię przedsiębiorcom pozyskanie dodatkowych środków. Poniżej przeanalizujemy dostępne programy wsparcia m.in. przez pryzmat działalności w zakresie sprzedaży detalicznej.

Tarcza branżowa – pomoc dla sprzedaży detalicznej

Spis treści

 1. Czym jest Tarcza branżowa?
 2. Tarcza branżowa – dla kogo i na jakich warunkach?
 3. Tarcza branżowa a kody PKD dla sprzedaży detalicznej

Czym jest Tarcza branżowa?

Kolejna modyfikacja przepisów tzw. ustawy antykryzysowej, tj. Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 2255), wprowadza dodatkowe możliwości pozyskania środków, mających na celu rekompensatę strat spowodowanych przez pandemię.

Potoczna nazwa „Tarcza branżowa” oznacza, że pomoc dedykowana jest przedsiębiorcom prowadzącym działalność w określonych sektorach gospodarki np. gastronomia, czy sprzedaż detaliczna. Rozważania w tym zakresie najlepiej więc rozpocząć od przeanalizowania, kto realnie może liczyć na dodatkowe środki.

Tarcza branżowa – dla kogo i na jakich warunkach?

Uzyskanie środków z Tarczy branżowej wymaga spełnienia wstępnie dwóch warunków:

 • po pierwsze konieczne było prowadzenie działalności na dzień 30.09.2020 r. lub na dzień złożenia wniosku (w zależności od rodzaju pomocy);
 • po drugie działalność ta musiała być prowadzona w tym dniu w przeważającej części w ramach jednego z określonych kodów PKD, do których należy m.in. analizowana przez nas sprzedaż detaliczna, gastronomia, działalność fotograficzna oraz związana z filmem i muzyką (nagrania, produkcja, projekcja), działalność związana z rezerwacją, targami, wystawami i kongresami, działalność związana z edukacją (sportową, artystyczną, nauką języków obcych, nauką jazdy i pilotażu), czy też działalność związana z rozrywką i kulturą (w tym działalność obiektów sportowych, muzeów, wesołych miasteczek i parków rozrywki).

 

W poniższej tabeli przedstawiono kody PKD, które obejmuje najnowsza Tarcza branżowa wraz z możliwymi do uzyskania dofinansowaniami oraz warunkami, jakie muszą spełnić przedsiębiorcy.

 

Dofinansowania przysługujące przedsiębiorcom z uwagi na branżę, w której działają
Rodzaj dofinansowania Rodzaj przeważającej działalności wg kodu PKD Warunki do uzyskania dofinansowania
Dofinansowanie  wynagrodzeń z Wojewódzkiego Urzędu Pracy (art. 15gga i art. 15ggb)   47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z*, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z (UWAGA: kod PKD badamy na dzień 30.09.2020r.)  Przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Firma nie może zalegać z ZUS do końca III kwartału 2019 r. oraz nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości i nie jest wobec niego prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne 
Dodatkowe świadczenie postojowe (art. 15zs1)  49.39.Z,55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z,
90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z (UWAGA: kod PKD badamy na dzień złożenia wniosku; najnowszą tarczą rozszerzono dodatkowe postojowe o podkreślone powyższej PKD) 
Przychód z działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli przedsiębiorca pobierał już to świadczenie w trybie art. 15zs lub art. 15zua 
Dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe (art. 15zs2)  47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z*, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z,
93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.01.Z, 96.04.Z (UWAGA: kod PKD badamy na dzień 30.09.2020r.) 
Przychód z działalności uzyskany w październiku lub listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r. Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli przedsiębiorca pobierał już to świadczenie w trybie art. 15zs lub art. 15zua 
Jednorazowa dotacja do 5 000 zł na pokrycie kosztów (art. 15zze4)  Kody PKD analogiczne jak w wierszu pierwszym tj. dla dofinansowania do wynagrodzeń z WUP. Kod PKD również analizujemy na dzień 30.09.2020 r.  Przychód z działalności uzyskany w październiku lub listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r. 
Zwolnienie z ZUS za 07-09/2020 (art. 31zo ust. 8)  49.39.Z, 55.10.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 71.11.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z Dot. również usług świadczonych na rzecz muzeów oznaczonych kodem 79.90.A, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z, albo płatnika prowadzącego muzeum(UWAGA: kod PKD badamy na dzień złożenia wniosku; najnowszą tarczą rozszerzono niniejsze zwolnienie o podkreślone powyższej PKD)  Przychód działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. Ponadto wymagane jest zgłoszenie jako płatnik składek do 30.06.2020 r. oraz złożenie dokumentów rozliczeniowych do 31.10.2020 r. 
Zwolnienie z ZUS za 11/2020 (art. 31zo ust. 10)  Kody PKD analogiczne jak w wierszu trzecim tj. dla jednorazowego dodatkowego św. postojowego + dodatkowo PKD 49.32.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z. Kod PKD również analizujemy na dzień 30.09.2020 r  Przychód w rozumieniu przepisów podatkowych z działalności uzyskany w listopadzie 2020r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego listopadzie 2019 r. 

 

 

*Kod 86.10.Z dotyczy działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej

Tarcza branżowa a kody PKD dla sprzedaży detalicznej

Omawiana tarcza branżowa koncentruje się w szczególności wokół podmiotów prowadzących działalność w zakresie sprzedaży detalicznej. Należy w tym miejscu podkreślić, że pomoc nie jest kierowana do przedsiębiorców trudniących się sprzedażą hurtową sklasyfikowaną w dziale PKD 46. Sprzedaż hurtowa to zgodnie z wyjaśnieniami do PKD opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny odsprzedaż (sprzedaż bez przetwarzania) nowych i używanych towarów sprzedawcom detalicznym, przedsiębiorstwom, firmom i instytucjom; innym hurtownikom, agentom i pośrednikom prowadzącym działalność handlową, polegającą na zakupie i następnie odsprzedaży. Sprzedaż detaliczna to z kolei sprzedaż inna niż hurtowa, a więc sprzedaż dla finalnych konsumentów.

Tarcza branżowa skierowana jest do przedsiębiorców, których przeważająca działalność koncentruje się wokół pięciu kategorii sprzedaży detalicznej, sklasyfikowanych wg następujących kodów PKD:

 • 47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną wyrobów odzieżowych, w tym bielizny, wyrobów futrzarskich, dodatków odzieżowych, takich jak: rękawiczki, krawaty, szelki itp. Podklasa ta nie obejmuje sprzedaży detalicznej wyrobów tekstylnych, sklasyfikowanej w 47.51.Z);
 • 47.72.Z – sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną obuwia, wyrobów ze skóry, przyborów podróżnych ze skóry i jej substytutów. Podklasa ta nie obejmuje sprzedaży detalicznej artykułów sportowych (włączając specjalistyczne obuwie sportowe, np. buty narciarskie), sklasyfikowanej w 47.64.Z.);
 • 47.81.Z - sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach (podklasa ta nie obejmuje sprzedaży detalicznej gotowej żywności przeznaczonej do bezpośredniej konsumpcji (sprzedaż obwoźna), sklasyfikowanej w 56.10.B.);
 • 47.82.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 47.89.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną pozostałych wyrobów takich jak dywany i chodniki, książki, gry i zabawki, urządzenia domowe i elektroniczne powszechnego użytku, nagrania muzyczne i nagrania wideo).

 

Posiłkując się zamieszczoną powyżej tabelą, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej objętej jednym z wymienionych powyżej kodów PKD, mogą ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z WUP, dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe, jednorazową dotację do 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności oraz zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020 r.

 

 

Doradca podatkowy, nr wpisu 13313

lukasz.kluczynski@pitax.pl

Łukasz Kluczyński

Doradca podatkowy, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Prowadzi biuro rachunkowe i kancelarię doradztwa podatkowego. Ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie podatków, rachunkowości oraz kadr i płac. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00