Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Przepisy i wskaźniki Wysokość świadczenia przysługującego za opiekę nad uchodźcami z Ukrainy

Wysokość świadczenia przysługującego za opiekę nad uchodźcami z Ukrainy

▪ 16 marca 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 12 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Od dzisiaj wchodzi w życie rozporządzenie regulujące szczegóły świadczeń przysługujących osobom sprawującym opiekę nad uchodźcami z Ukrainy. Przyznawane jest w sytuacji, gdy zapewniona zostają nocleg oraz wyżywienie dla uciekających przed wojną Ukraińców.

Wysokość świadczenia przysługującego za opiekę nad uchodźcami z Ukrainy

Spis treści

 1. Zakres stosowania rozporządzenia
 2. Wysokość świadczenia od dnia 16 marca 2022 r.
 3. Zmienna wysokość świadczenia
 4. Jak długo będzie wypłacane świadczenie?
 5. Sposób ubiegania się o świadczenie oraz jego wypłata
 6. Opodatkowanie świadczenia

Zakres stosowania rozporządzenia

W dniu 15 marca 2022 r. przyjęte zostało rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty.

Świadczenie regulowane przez treść rozporządzenia jest wypłacane z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na teren Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z okupowanej ojczyzny.

Wysokość świadczenia od dnia 16 marca 2022 r.

Zgodnie z zapowiedziami rządu wysokość świadczenia przysługującego osobie zapewniającej zakwaterowanie oraz wyżywienie uchodźcom z Ukrainy wynosi 40 zł za osobę dziennie.

Wyżej podana wysokość świadczenia może ulec podwyższeniu jeżeli została zapewniona pomoc obywatelom Ukrainy uciekającym bezpośrednio z terytorium ich ojczyzny:

 • przed dniem wejścia w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 12 marca 2022 roku;
 • gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.


W obliczu spełnienia obu z wyżej wyszczególnionych warunków, wojewoda może ustalić wysokość dziennego świadczenia w kwocie wyższej aniżeli 40 zł.

Zmienna wysokość świadczenia

Do 15 marca 2022 roku wysokość świadczenia przysługującego osobom zapewniających dach nad głową wraz z posiłkami dla naszych wschodnich sąsiadów – nie była jednoznacznie ustalona. Sposób skonstruowania przepisów został przyjęty w taki sposób, że Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy reguluje wszelkie kwestie dotyczące świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, z wyjątkiem:

 • maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego,
 • warunki jego przyznawania i przedłużania jego wypłaty.


Wyżej wyszczególnione składniki ustalane są w oparciu o:

 • liczbę obywateli Ukrainy napływających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • sytuację ludności cywilnej i perspektywy zakończenia działań wojennych na terytorium Ukrainy
 • względy humanitarne,
 • aktualną sytuację budżetu państwa i stan finansów publicznych.


Konstrukcja legislacyjna przyjętych rozwiązań prowadzi do wniosku, że wysokość świadczenia może ulec w przyszłości podwyższeniu, obniżeniu a nawet jego likwidacji w zależności od bieżących czynników wskazanych powyżej.

Jak długo będzie wypłacane świadczenie?

Jak wskazywaliśmy w artykule Legalizacja pobytu uchodźców z Ukrainy w Polsce początkowo przewidziano, iż świadczenia z tytułu zagwarantowania zakwaterowania oraz wyżywienia uchodźcom z Ukrainy przysługiwać będą na okres nie dłuższy niż 60 dni. Zasygnalizowana długość wypłaty środków za zapewnienie pomocy nie uległa zmianie w związku z wydanym rozporządzeniem Rady Ministrów, jednakże zostało dodane wskazanie, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres jego wypłaty może ulec wydłużeniu, o czym decyduje wojewoda. Omawiany akt wykonawczy nie daje jednak jakichkolwiek wskazówek co do tego jakie sytuacje należy uznawać za uzasadnione. Oznacza to, że każdy z przypadków będzie rozstrzygany indywidualnie.

Sposób ubiegania się o świadczenie oraz jego wypłata

Należy wskazać, iż świadczenie jest wypłacane z dołu oraz na wniosek osoby sprawującej pomoc dla obywateli Ukrainy. Wniosek należy złoży we właściwym urzędzie gminy, gdzie zostanie rozpatrzony w terminie miesiąca od dnia jego skutecznego doręczenia. Należy również liczyć się z tym, że przyznanie świadczenia może zostać uzależnione od wyników kontroli przeprowadzanej przez pracowników urzędu gminy, do którego kierowany był wniosek.

Wniosek powinien zawierać szereg szczegółowych informacji dotyczących pobytu uciekających przed wojną Ukraińców, w tym w szczególności:

 • imię i nazwisko albo nazwę wnioskującego;
 • PESEL lub NIP wnioskującego;
 • wskazanie okresu w jakim odbywało się zakwaterowanie, oraz liczby osób objętych pomocą;
 • imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL (zgodnie ze specustawą uchodźcom z Ukrainy będą nadawane specjalne nr PESEL);
 • oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
 • nr rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
 • oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;
 • adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;
 • oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
 • oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres sprawowania opieki nad obywatelami Ukrainy nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.


Niezgodność wyżej podanych informacji z rzeczywistym stanem zakwaterowania oraz wyżywania danej liczby uchodźców może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności karnej oraz brakiem przyznania świadczenia pieniężnego, o które ubiega się wnioskujący.

Opodatkowanie świadczenia

Niezależnie od rodzaju podmiotu zapewniającego opiekę nad uchodźcami z Ukrainy - osoba fizyczna oraz prawna - świadczenia przekazane z tego tytułu nie podlegają opodatkowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie obywateli Ukrainy przekazywane wypłaty na rzecz zapewniających zakwaterowanie oraz wyżywienie podlegają zwolnieniu na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00