Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Przepisy i wskaźniki Zwolnienie od akcyzy mienia przesiedleńczego

Zwolnienie od akcyzy mienia przesiedleńczego

▪ 15 marca 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Marcin Sądej

Podatnik, który przenosi na teren Polski miejsce zamieszkania, może liczyć na zwolnienie od akcyzy tzw. mienia przesiedleńczego. W poniższym artykule przybliżymy regulacje na ten temat oraz opiszemy warunki, jakie muszą być spełnione, aby skorzystać ze zwolnienia.

Zwolnienie od akcyzy mienia przesiedleńczego

Spis treści

 1. Czynności objęte podatkiem akcyzowym
 2. Zwolnienie od akcyzy z uwagi na mienie przesiedleńcze
 3. Problematyczne ustalenie miejsca stałego pobytu

Czynności objęte podatkiem akcyzowym

W pierwszej kolejności wskażmy, że akcyza jest podatkiem, który obejmuje samochody osobowe. Dlatego nasza analiza będzie dotyczyć samochodu osobowego, który przenoszony jest do Polski.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym w przypadku samochodu osobowego opodatkowaniu akcyzą podlega nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego, który nie został wcześniej zarejestrowany w Polsce.

W myśl art. 2 pkt 9 ustawy przez nabycie wewnątrzwspólnotowe rozumie się przemieszczenie samochodów osobowych z terytorium kraju UE na teren Polski. Jak zatem widać, jest to czynność faktyczna polegająca na samym przewiezieniu samochodu osobowego na terytorium kraju. Obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstaje w dacie przemieszczenia na teren RP.

Fizyczne przemieszczenie do Polski samochodu niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju jest czynnością objętą podatkiem akcyzowym.

Zwolnienie od akcyzy z uwagi na mienie przesiedleńcze

Zobowiązanie w podatku akcyzowym niekoniecznie musi wystąpić, ponieważ możliwe jest zastosowanie zwolnienia od podatku.

Zgodnie z art. 110 ust. 1 ustawy zwalnia się od akcyzy samochód osobowy przywożony przez osobę fizyczną przybywającą na terytorium kraju na pobyt stały lub powracającą z czasowego pobytu z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju.

Opisane zwolnienie jest dostępne, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

 1. Pojazd jest przeznaczony do użytku prywatnego podatnika.
 2. Użytkowanie prywatne trwało przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu.
 3. Podatnik posiada dowody wskazujące na używanie samochodu przez co najmniej 6 miesięcy.
 4. Pojazd samochodowy nie zostanie zbyty, oddany w ramach umowy najmu lub w jakikolwiek inny sposób oddany osobie trzeciej przez okres 12 miesięcy od chwili przewiezienia do RP.
 5. W momencie wywozu auta z innego kraju UE nie zastosowano żadnego zwolnienia od akcyzy.

Co ważne, ustawa wprowadza również definicję stałego pobytu. Zgodnie z art. 110 ust. 8 ustawy za miejsce stałego pobytu uznaje się miejsce, w którym podatnik przebywa przez co najmniej 185 dni w roku podatkowym ze względu na swoje więzi prywatne i zawodowe. W przypadku osoby fizycznej niezwiązanej z danym krajem stosunkiem zawodowym o prywatnych powiązaniach świadczy występowanie ścisłych relacji pomiędzy tą osobą a miejscem, w którym mieszka na stałe.

Dodatkowo za miejsce stałego pobytu osoby związanej zawodowo z miejscem innym niż miejsce powiązań rodzinnych i przebywającej na zmianę w różnych krajach UE, uznaje się to miejsce, z którym jest blisko związana relacjami osobistymi pod warunkiem, że stale powraca do tego kraju.

Jeżeli wszystkie ww. warunki są spełnione, to naczelnik urzędu skarbowego wydaje zaświadczenie o zwolnieniu pojazdu z akcyzy.

Zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego z uwagi na mienie przesiedleńcze możliwe jest, jeżeli zostaną zachowane wszystkie warunki ustawowe.

Problematyczne ustalenie miejsca stałego pobytu

Podstawowym warunkiem zastosowania zwolnienia z uwagi na tzw. mienie przesiedleńcze jest powrót osoby fizycznej do Polski na pobyt stały.

Z przedstawionej definicji pobytu stałego wynika, że zasadniczo miejscem stałego pobytu jest miejsce, w którym osoba przebywa więcej niż połowę roku ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe. Ponadto wprowadzono także charakterystykę przypadku, gdy osoba fizyczna w jednym kraju UE pracuje zawodowo, a w drugim posiada więzi rodzinne. W tak skonstruowanych okolicznościach jako miejsce stałego pobytu należy przyjąć to miejsce, w którym osoba posiada więzi rodzinne i osobiste pod warunkiem, że w sposób regularny i cykliczny do tego miejsca wraca.

W kontekście tak skonstruowanej definicji można zatem wskazać, że pierwszeństwo przyznane jest więziom osobistym w stosunku do więzi zawodowych.

W wyroku TSUE w wyroku z 7 czerwca 2007r., C-156/04 na temat zwolnienia z akcyzy ze względu na mienie przesiedleńcze czytamy, że należy równolegle brać pod uwagę zawodowe oraz prywatne więzi danej osoby z danym miejscem, jak również czas trwania tychże relacji. W sytuacji, gdy osoba przebywa w różnych krajach, gdzie w jednym pracuje, a w drugim mieszka, to należy przyznać pierwszeństwo więzom osobistym. Dokonując analizy, należy uwzględnić wszelkie kluczowe okoliczności i stany faktyczne, takie jak, w szczególności, fizyczna obecność tej osoby i jej rodziny, posiadanie nieruchomości, miejsce wykonywania aktywności zawodowej czy też miejsce zgromadzenia aktywów majątkowych. Co istotne to do organów administracji danego państwa członkowskiego UE należy dokonanie analizy i oceny wszelkich istotnych czynników faktycznych określających każdy przypadek w kontekście podatku akcyzowego.

Przykład

Podatnik na stałe mieszkający w Niemczech dostał propozycję pracy w Ostrowie w Czechach. Postanowił zatem z całą rodziną przeprowadzić się do Rybnika, skąd będzie dojeżdżał prywatnym samochodem do Ostrawy. W takich okolicznościach przyjąć należy, że miejscem stałego pobytu będzie Rybnik, co uzasadnia skorzystanie ze zwolnienia od akcyzy z uwagi na mienie przesiedleńcze.

Kryterium decydującym dla możliwości zastosowania zwolnienia od akcyzy mienia przesiedleńczego jest przeniesienie się do Polski na pobyt stały. Ustawa o podatku akcyzowym zawiera własną definicję pobytu stałego.

W kontekście tak skonstruowanych przepisów należy pamiętać, że każdy przypadek jest analizowany odrębnie. Należy także zwrócić uwagę na liczne obostrzenia, jeśli idzie o możliwość stosowania zwolnienia od akcyzy ze względu na mienie przesiedleńcze. Tylko łączne spełnienie wszystkich warunków daje prawo do zwolnienia.

Prawnik, Spec. ds. Rachunkowości i Rewizji Finansowej

marcin.sadej@pitax.pl

Marcin Sądej

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Ukończył kurs agenta celnego, kurs analityka finansowego oraz szkolenie w zakresie sporządzania dokumentacji podmiotów powiązanych. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00