Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Sytuacje podatkowe Odsetki podatkowe od nadpłaty powinny być naliczane do dnia zwrotu

Odsetki podatkowe od nadpłaty powinny być naliczane do dnia zwrotu

▪ 16 czerwca 2023 r. ▪ Zaktualizowano: 12 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał szereg istotnych orzeczeń w sprawach, których stroną jest Polska. Jeden z ostatnich wyroków przesądził o kwestii naliczania odsetek podatkowych przez urząd skarbowy w sytuacji, gdy nadpłata powstała w wyniku rozstrzygnięcia TSUE.

Odsetki podatkowe od nadpłaty powinny być naliczane do dnia zwrotu

Spis treści

 1. Ograniczone prawo do odsetek – przepisy krajowe
 2. Stan faktyczny
 3. Termin złożenia wniosku bez znaczenia dla wysokości nadpłaty

Ograniczone prawo do odsetek – przepisy krajowe

W dniu 8 czerwca 2023 r. TSUE rozstrzygnął w przedmiocie wątpliwości dotyczących zgodności art. 78 § 5 Ordynacji podatkowej z przepisami Traktatu o Unii Europejskiej.

W wyroku (sygn. akt C-322/12) Trybunał uznał, iż jako niedopuszczalne należy uznać uregulowania państw członkowskich wprowadzających ograniczenia czasowe w zakresie dochodzenia oprocentowania nadpłat podatku. Przedmiotem unormowania spornego przepisu krajowego jest naliczanie odsetek podatkowych od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu, ale pod warunkiem złożenia przez podatnika wniosku o zwrot w terminie 30 dni od dnia publikacji sentencji orzeczenia TSUE.

Dodatkowe obostrzenie uzależniające wysokość odsetek podatkowych od terminu złożenia podania przez podatnika nie spotkało się z uznaniem Trybunału. W przekonaniu TSUE wskazane ograniczenie jest niezgodne z zapisami Traktatu o Unii Europejskiej, w szczególności z art. 4 ust. 3, wprowadzającego zasadę skuteczności w związku z zasadą lojalnej współpracy.

Stan faktyczny

Wskazania wymaga, że omawiane orzeczenie TSUE stanowiło pokłosie innego postępowania zakończonego przed Trybunałem, którego stroną był fundusz inwestycyjny z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company prowadził działalność inwestycyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie której osiągał dochody pochodzące między innymi z dywidend wypłacanych przez polskie podmioty gospodarcze. Udziały krajowych przedsiębiorstw stanowiły część portfela inwestycyjnego funduszu inwestycyjnego. Dochody te podlegały w Polsce opodatkowaniu u źródła obniżoną stawką podatkową w oparciu o umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

Amerykański fundusz inwestycyjny złożył do organu podatkowego wniosek o zwrot nadpłaty powstałej w CIT za poszczególne okresy rozliczeniowe 2005 oraz 2006 r. W następstwie oddalenia podania Strony, doszło do zaskarżenia odmowy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy. Skład orzekający powziął wątpliwości w zakresie zgodności przepisów prawa krajowego z uregulowaniami unijnymi, w wyniku czego skierował pytanie prejudycjalne do TSUE.

W opisywanej sprawie, Trybunał orzeczeniem z dnia 10 kwietnia 2014 r. (sygn. akt C-190/12) stwierdził, że Państwo członkowskie – w tym przypadku Polska – nie może wyłączyć ze zwolnienia od podatku dywidend wypłaconych przez spółki z siedzibą w kraju na rzecz funduszu inwestycyjnego znajdującego się w tzw. państwie trzecim, jeżeli między tymi dwoma państwami istnieje zobowiązanie do wzajemnej pomocy administracyjnej.

Postępowanie przed Trybunałem w zakresie wysokości odsetek podatkowych należnych amerykańskiemu funduszowi inwestycyjnemu (sprawa c-322/22) jest rezultatem ww. wyroku w przedmiocie CIT.  

Termin złożenia wniosku bez znaczenia dla wysokości nadpłaty

Analizując kwestię oprocentowania nadpłat powstałych w następstwie orzeczeń Trybunału należałoby stwierdzić, że wysokość odsetek uzależniona powinna być od spełnienia wyłącznie dwóch przesłanek:

 • powstania nadpłaty w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz
 • złożenia przez podatnika wniosku o zwrot nadpłaty wraz z korektą deklaracji.

Przypomnienia wymaga jaką funkcję pełnią odsetki podatkowe należne podatnikowi. Oprocentowanie nadpłaty polega na przyznaniu rekompensaty z przychodu od kwoty, których władania podatnik został pozbawiony.


Źródła:

 1. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 8 czerwca 2023 r. o sygn. akt C-322/22
 2. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 10 kwietnia 2014 r. o sygn. akt C-190/12

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00