Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Sytuacje podatkowe Polski Ład – porozumienie inwestycyjne

Polski Ład – porozumienie inwestycyjne

▪ 3 stycznia 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Marcin Sądej

Porozumienie inwestycyjne wprowadzone w ramach Polskiego Ładu ma stanowić kompleksową instytucję, dzięki której dany podmiot będzie mógł poznać wszelkie podatkowe skutki planowanej inwestycji. Dla największych podatników porozumienie inwestycyjne z pewnością stanowi dobre rozwiązanie. W związku z tym przyjrzyjmy się bliżej wprowadzonym w tym zakresie rozwiązaniom.

Polski Ład – porozumienie inwestycyjne

Spis treści

 1. Dla kogo porozumienie inwestycyjne?
 2. Co zawiera porozumienie inwestycyjne?
 3. Wniosek o zawarcie porozumienia inwestycyjnego
 4. Wypowiedzenie porozumienia inwestycyjnego

Dla kogo porozumienie inwestycyjne?

Omawiana przez nas instytucja została wprowadzona od 1 stycznia 2022 r. do Ordynacji podatkowej.

Przede wszystkim wskażmy, że Minister Finansów może zawrzeć z inwestorem umowę w sprawie skutków podatkowych inwestycji planowanej lub rozpoczętej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (porozumienie inwestycyjne). Ma to zapewnić inwestorowi pewność prawa podatkowego oraz jednolitą i spójną wykładnię przepisów prawa podatkowego. Pozwala to, zatem poznać wszystkie podatkowe konsekwencje związane z planowaną inwestycją.

Ordynacja podatkowa określa bardzo szeroką definicję inwestora, ponieważ może nim być każdy, kto planuje lub rozpoczął inwestycję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jak zatem widać, nie występuje tutaj ograniczenie co do formy prawnej podmiotu lub jego siedziby. Inwestorem może być także podmiot zagraniczny i on również uprawniony jest do skorzystania z instytucji porozumienia inwestycyjnego.

Ograniczeniem, które dotyczy porozumienia inwestycyjnego, jest wartość inwestycji – jej wartość musi wynosić co najmniej 50 000 000 zł. Jak zatem widać, porozumienie inwestycyjne jest przewidziane dla naprawdę dużych inwestycji.

Porozumienie inwestycyjne to umowa zawarta z MF co do skutków podatkowych inwestycji podejmowanej na terenie RP. Porozumienie zapewnia pewność i jednolitość stosowania polskich przepisów podatkowych w stosunku do podejmowanej inwestycji.

Co zawiera porozumienie inwestycyjne?

Następnie wskażmy, co obejmuje porozumienie inwestycyjne. Otóż taki dokument zawiera:

 1. ocenę, że cena transferowa transakcji kontrolowanej jest ustalona na warunkach rynkowych;
 2. ocenę, że do korzyści podatkowej wskazanej we wniosku o zawarcie porozumienia inwestycyjnego nie ma zastosowania klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania;
 3. klasyfikację w Nomenklaturze Scalonej;
 4. opis i klasyfikację towaru lub usługi oraz właściwą stawkę podatku VAT;
 5. interpretację przepisów prawa podatkowego.

Zwróćmy zatem uwagę, że porozumienie inwestycyjne jest dokumentem kompleksowym, który zastępuje wiele innych jak np. interpretację indywidualną, opinię zabezpieczającą czy wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej.

Podmiot chcący rozpocząć inwestycje nie musi występować z osobnymi wnioskami. Wystarczające jest zawarcie porozumienia inwestycyjnego.

Wniosek o zawarcie porozumienia inwestycyjnego

Przejdźmy teraz do kwestii formalnych związany z procedurą zawarcia porozumienia inwestycyjnego.

Porozumienie zawierane jest na wniosek, przy czym może on zostać złożony przez inwestora albo przez grupę inwestorów. Wnioskodawca może w każdym czasie wniosek wycofać lub zmienić jego zakres.

W rezultacie porozumienie inwestycyjne nie jest wydawane z urzędu czy też z inicjatywy organów państwowych.

Trzeba również pamiętać, że ze złożeniem wniosku o zawarcie porozumienia inwestycyjnego wiążą się koszty w postaci wniesienia stosowanej opłaty.  Opłata wstępna wynosi 50 000 zł. Zawarcie porozumienia inwestycyjnego podlega także opłacie głównej w wysokości określonej w porozumieniu, nie niższej jednak niż 100 000 zł i nie wyższej niż 500 000 zł.

W celu uzgodnienia zakresu i treści porozumienia inwestycyjnego organ właściwy w sprawie porozumienia może zwracać się do inwestora o wyjaśnienie wątpliwości lub uzupełnienie wniosku, w tym poprzez dostarczenie próbki towaru, lub zorganizować spotkanie uzgodnieniowe, które dokumentowane jest protokołem.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku inwestora dochodzi do zawarcia porozumienia inwestycyjnego, które obowiązuje przez okres nie dłuższy niż 5 lat podatkowych.

Przez wskazany okres skutki określone w porozumieniu inwestycyjnym wiążą zarówno inwestora, jak i organy podatkowe.

Zawarte porozumienie inwestycyjne wiąże zarówno inwestora, jak i organy podatkowe przez okres do 5 lat podatkowych.

Wypowiedzenie porozumienia inwestycyjnego

Inwestor został wyposażony w uprawnienie do wypowiedzenia porozumienia inwestycyjnego.  W takim przypadku rozwiązanie porozumienia następuje od pierwszego dnia następnego roku podatkowego.

Natomiast Minister Finansów może wypowiedzieć porozumienie inwestycyjne ze skutkiem od pierwszego dnia jego obowiązywania, jeżeli wyjdzie na jaw istotna dla porozumienia nowa okoliczność faktyczna lub nowy dowód, istniejące w dniu zawarcia tego porozumienia i nieznane temu organowi.

Jak zatem widać, organ podatkowy może wypowiedzieć porozumienie inwestycyjne wyłącznie w ściśle określonym przypadku.

Na koniec warto także wskazać, że porozumienie inwestycyjne wygasa z mocy prawa z dniem wejścia w życie przepisów prawa podatkowego w zakresie, w jakim porozumienie to stało się niezgodne z tymi przepisami. Jeżeli zatem przepisy ulegną zmianie, to porozumienie inwestycyjne wygasa.

Porozumienie inwestycyjne w określonych przypadkach może zostać wypowiedziane, jak również może wygasnąć z mocy prawa.

 

Podsumowując powyższe, porozumienie inwestycyjne to nowa instytucja wprowadzona do Ordynacji podatkowej. Z pewnością pozytywnie należy ocenić możliwość kompleksowego określenia wszelkich skutków podatkowych planowanej inwestycji. Natomiast znacznym ograniczeniem jest możliwość zawarcia porozumienia tylko przez największe podmioty.

Prawnik, Spec. ds. Rachunkowości i Rewizji Finansowej

marcin.sadej@pitax.pl

Marcin Sądej

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Ukończył kurs agenta celnego, kurs analityka finansowego oraz szkolenie w zakresie sporządzania dokumentacji podmiotów powiązanych. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00