Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Podatek leśny – ustawa, stawka, termin, kto płaci

Podatek leśny – ustawa, stawka, termin, kto płaci

▪ 19 grudnia 2016 r. ▪ Zaktualizowano: 12 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Podatek leśny jest to podatek płacony od gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Wysokość podatku zależy od powierzchni lasu, a główna stawka podatku wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna od 1 hektara.

Podatek leśny – ustawa, stawka, termin, kto płaci

INFORMACJE OGÓLNE O PODATKU LEŚNYM

Przepisy dotyczące podatku leśnego są określone w:

 • ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. 2002 Nr 200 poz. 1682 z pózn.zm.).

Powyższa ustawa reguluje zasady opodatkowania lasów, z wyjątkiem lasów przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej inna niż leśna.

Za  działalność  leśną,  w  rozumieniu  ustawy,  uważa  się  działalność właścicieli,  posiadaczy  lub  zarządców  lasów  w  zakresie  urządzania,  ochrony  i zagospodarowania  lasu,  utrzymywania  i  powiększania  zasobów  i  upraw  leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek,  karpiny,  kory,  igliwia,  zwierzyny  oraz  płodów  runa  leśnego,  a  także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym.

Wysokość podatku zależy od powierzchni oraz cechy lasów:

 • dla lasów niebędących rezerwatami ani parkami narodowymi podatek wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna od 1 hektara;
 • dla lasów będących rezerwatami lub parkami narodowymi - równowartość pieniężną 0,110 m3 drewna od 1 hektara

- obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (komunikat musi znaleźć się w dokumencie “Monitor Polski”) - ogłoszonego w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału (do 20 października).

KTO MUSI PŁACIĆ PODATEK LEŚNY

Do płacenie podatku leśnego zobowiązani są:

 • właściciele lasów,
 • posiadacze samoistni lasów,
 • użytkownicy wieczyści lasów,
 • posiadacze lasów będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Zwolnienie z płacenia podatku leśnego

Zwolnienia i ulgi od podatku leśnego reguluje art.7 ustawy o podatku rolnym, na mocy którego od podatku leśnego zwalnia się m.in:

 • lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat,
 • lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków,
 • użytki ekologiczne,
 • uczelnie,
 • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową,
 • instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 • prowadzących zakłady pracy chronionej zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o podatku leśnym,
 • instytuty badawcze,
 • przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, w odniesieniu do lasów zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

TERMIN I SPOSÓB ZAPŁATY PODATKU

Osoby fizyczne płacą podatek w czterech ratach - do 15 marca, do 15 maja, do 15 września oraz do 15 listopada roku podatkowego. Natomiast osoby prawne oraz jednostki organizacyjne płacą podatek do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

Podatek jest płacony na konto bankowe lub gotówką w kasie urzędu gminy.

Gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, wtedy podatek jest płacony jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

INFORMACJE DODATKOWE

Podatnicy podatku leśnego są obowiązani składać organowi podatkowemu (wójt, burmistrz, prezydent miasta), właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, określonego uchwałą rady gminy:

 • informacje o lasach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania,
 • deklaracje na podatek leśny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Jeżeli las stanowi współwłasność (znajduje się w posiadaniu) osoby fizycznej oraz jednocześnie osoby prawnej, bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej - osoba fizyczna składa deklarację na podatek leśny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. 

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00