Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Mniejsze podatki Budowa lub remont domu (zwrot VAT) - faktury po 2014 r.

Budowa lub remont domu (zwrot VAT) - faktury po 2014 r.

▪ 17 października 2016 r. ▪ Zaktualizowano: 25 września 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Nowy system dotyczy wydatków poniesionych na budowę lub remont domu po roku 2014, i tychże zasad będzie dotyczył poniższy artykuł. Dla wydatków poniesionych do 31 grudnia roku 2013 stosujemy stare zasady - są one przedstawione w artykule: Budowa lub remont domu (zwrot VAT) - faktury do 2013 r.

Budowa lub remont domu (zwrot VAT) - faktury po 2014 r.

Kto może odliczyć VAT za materiały budowlane związane z budownictwem mieszkaniowym?

Prawo to przysługuje osobom, które po 1 styczniu 2014 r. poniosły wydatki (udokumentowane fakturami) na materiały budowlane, na które od 1 maja 2004 r. wzrosła stawka VAT z 7% na 22% lub  23%. Jeżeli zakupiliśmy materiały, na które stawka VAT nie wzrosła - nie przysługuje nam odliczenie. Aby odliczyć VAT wszelkie wydatki muszą być udokumentowane fakturami.

Wykaz materiałów, na które przysługuje zwrot VAT znajdziesz tutaj:
Obwieszczenie dot. materiałów, za które przysługuje zwrot VAT

Zwrot VAT należy się osobom, które:

a) w okresie 2014-2018 zakupiły lub zakupią materiały budowlane w związku z inwestycją mieszkaniową:

 • budowa budynku mieszkalnego;
 • nadbudowa lub rozbudowa budynku na cele mieszkalne lub przebudowa (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne.

b) inwestycję realizują na podstawie pozwolenia na budowę, wydanego po 1 stycznia 2014 roku lub na podstawie zgłoszenia budowy. Przy czym powierzchnia budynku nie może przekroczyć limitów:

 • dla lokalu mieszkalnego:
   • 75 m2;
   • 85 m2 - gdy wychowujemy co najmniej trójkę dzieci (dzieci małoletnie lub dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek lub dzieci pełnoletnie do ukończenia 25 roku życia, które się uczą).
 • dla  domu jednorodzinnego:
   • 100 m2;
   • 110 m2   - gdy wychowujemy co najmniej trójkę dzieci (dzieci małoletnie lub  dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek lub dzieci pełnoletnie do ukończenia 25 roku życia, które się uczą).

c) w dniu wydania pozwolenia lub zgłoszenia budowy mają mniej niż 36 lat. W przypadku małżeństwa decydująca jest data młodszego z małżonków.

Uwaga! Ten warunek nie dotyczy osób wychowujących w dniu wydania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy przynajmniej trójki dzieci.

d) do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków nie były:

 • właścicielem innego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego;
 • osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do innego lokalu mieszkalnego;
 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli ich udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

W przypadku małżeństwa powyższe warunki muszą spełniać każdy z małżonków, aby móc ubiegać się o zwrot VAT.

Uwaga! Ten warunek nie dotyczy osób wychowujących w dniu wydania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy przynajmniej trójki dzieci. Jeśli wychowujemy co najmniej trójkę dzieci, wtedy nie musimy spełniać wymogów dotyczących nieposiadania innego mieszkania.

Ile wynosi kwota zwrotu? Ile VAT-u można odliczyć?

Kwota zwrotu VAT zależy od wysokości VAT-u na dany towar. Wynosi ona:

 • 68,18% kwoty podatku VAT (zapłaconego w cenie materiałów budowlanych) - dla 22% stawki VAT;
 • 65,22% kwoty podatku VAT (zapłaconego w cenie materiałów budowlanych) - dla 23% stawki VAT.

Kwotę zwrotu zaokrąglamy do pełnych złotych.

Jednak nie można odliczyć więcej niż obowiązujące limity. Limity wynoszą:

 • 12,295% z kwoty stanowiącej iloczyn 70 m kw. i ceny 1 m kw. obowiązującej przed kwartałem złożenia wniosku - gdy obowiązuje stawka 22%;
 • 12,195% z kwoty stanowiącej iloczyn 70 m kw. i ceny 1 m kw. obowiązującej przed kwartałem złożenia wniosku - gdy obowiązuje stawka 23%.

Cenę za 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, która ustalana jest co kwartał przez GUS, możemy uzyskać w urzędzie skarbowym lub na stronie Głównego Urzędu Statystycznego - cena za mkw powierzchni użytkowej

Gdzie odliczyć wydatki na materiały budowlane?

Zwrot VAT dokonywany jest na nasz wniosek. Powinniśmy w nim ująć:

 • imię i nazwisko, NIP lub PESEL, adres zamieszkania;
 • adres urzędu skarbowego;
 • rodzaj poniesionych wydatków oraz rok rozpoczęcia inwestycji;
 • wykaz faktur,wysokość poniesionych wydatków oraz obliczoną kwotę zwrotu;
 • wskazanie sposobu zwrotu VAT (na rachunek bankowy, pocztą - wtedy zwrot jest pomniejszany o koszty pocztowe, w kasie urzędu skarbowego);
 • oświadczenie o niebyciu właścicielem innego budynku/domu mieszkalnego;
 • podpis.

Do wniosku należy dołączyć:

 • faktury;
 • pozwolenie na budowę- jeśli było wymagane;
 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do lokalu. 

DO KIEDY MOŻEMY ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Wniosek należy złożyć do 31 grudnia roku, w którym, zgodnie z prawem, zaczniemy użytkować wybudowane mieszkanie albo dom jednorodzinny. Wniosek można złożyć tylko jeden raz.

Zwrot VAT-u przez urząd skarbowy

W ciągu 4 miesięcy od dnia złożeniu wniosku o zwrot VAT urząd wydaje decyzję, czy należy nam się zwrot. Jeśli zwrot nam się należy, to jest on dokonywany w ciągu 25 dni od doręczenia decyzji. Jeśli zwrot nam się nie należy, to w decyzji urząd powinien uzasadnić dlaczego odmówił nam zwrotu.

Warunkiem wypłaty zwrotu jest brak zaległości podatkowych. Jeżeli mamy zaległości wobec urzędu skarbowego, to urząd należnym nam zwrotem VAT pokryje inne nasze zobowiązanie podatkowe.

Kwota zwrotu jest wolna od podatku PIT - nie wykazujemy jej w zeznaniach rocznych (PIT-37, PIT-36, PIT-28 i innych).

Jeśli decyzja lub kwota zwrotu nie zostanie nam dostarczona w terminie, to przysługują nam jeszcze odsetki za zwłokę.

PRZYKŁAD 1.

Pani Aneta i pan Grzegorz w roku 2014 wybudowali dom jednorodzinny. Jego powierzchnia wynosi 110 mkw. Pozwolenie na budowę zostało wydane 30.01 2014 r.

Zapłacony VAT w cenie materiałów budowlanych (opatrzonych 22% stawką VAT) wynosi 22 000 zł. Materiały zostały zakupione w roku 2014. Małżeństwo ma trójkę małoletnich dzieci. Jaki zwrot VAT-u mogą odliczyć pani Aneta i pan Grzegorz?

Małżeństwo spełnia warunki, aby móc uzyskać zwrot VAT (powierzchnia lokalu mieści się w limicie dla domów jednorodzinnych oraz rodziców z trójką dzieci). Gdy już wiemy, że wymogi są spełnione, liczymy zwrot wg wzoru:

68,18% * 22 000 (zapłacony VAT)= 14 999,60.

Zaokrąglamy kwotę do pełnych złotych, czyli należny zwrot VAT, to 15 000 zł.

Następnie sprawdzamy, czy wyliczona kwota 15 000 mieści się w limicie:

Dla 22% stawki VAT limit wyliczamy wg wzoru:

12,295% z kwoty stanowiącej iloczyn 70 m kw. i ceny 1 m kw.

Małżeństwo do domu wprowadziło się w maju, a składa wniosek w lipcu - 2014 r.. Jest to III kwartał. Bierzemy pod uwagę cenę ostatnio ogłoszoną przed kwartałem złożenia wniosku. W tym przypadku będzie to II kwartał 2014 r., a obowiązująca cena 1 m kw. to 4 141 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe dane, limit dla małżeństwa wynosi:

12,295%*(70*4141)=35 639,52 zł.

Panu Grzegorzowi i pani Anecie przysługuje cały zwrot (15 000 zł), ponieważ mieści się w obliczonym limicie (35 639,52).

PRZYKŁAD 2.

Pan Tomasz i pani Aleksandra w roku 2015 zaczęli nadbudowę budynku na lokal mieszkalny  Jego powierzchnia wynosi 70 mkw. Zapłacony VAT w cenie materiałów budowlanych (opatrzonych 23% stawką VAT) wynosi 30 000 zł. Materiały zostały zakupione w roku 2014 i 2015, a małżeństwo wprowadziło się do lokalu we wrześniu 2016 r. Jaki zwrot VAT-u mogą odliczyć pani Aleksandra i pan Tomasz?

 1. Małżeństwo spełnia warunki, aby móc uzyskać zwrot VAT (powierzchnia lokalu mieści się w limicie dla lokali mieszkalnych, a ponadto każdy z małżonków ma mniej niż 36 lat na dzień składania wniosku).
 2. Gdy już wiemy, że wymogi są spełnione, liczymy zwrot wg wzoru:65,22% * 30 000 (zapłacony VAT widniejący na fakturach)=19 566 zł.
 3. Następnie sprawdzamy, czy wyliczona kwota mieści się w limicie, przewidzianym dla 23% stawki VAT. Liczymy limit wg wzoru:12,195% *70 *cena za 1 m2 w obowiązująca w kwartale poprzedzającym kwartał złożenia wniosku).
 4. Małżeństwo do domu wprowadziło się we wrześniu, a składa wniosek w listopadzie - 2016 r. Jest to IV kwartał. Bierzemy pod uwagę cenę ostatnio ogłoszoną przed kwartałem złożenia wniosku. W tym przypadku będzie to III kwartał 2016 r., a obowiązująca cena 1 m kw., to 3 961 zł (cena fikcyjna, ponieważ w dniu publikacji artykułu, nie podano jeszcze cen za III kwartał 2016)Limit wynosi 33 813, 08 zł (12,195*70*3961).
 5. Panu Tomaszowi i pani Aleksandrze przysługuje cały zwrot (19 566 zł), ponieważ mieści się w obliczonym limicie (33 813,08).

PRZYKŁAD 3.

Pani Anna i Pan Mateusz w roku 2016 przebudowali budynek niemieszkalny na mieszkalny. Powierzchnia lokalu mieszkalnego wynosi 75 mkw. Zapłacony VAT w cenie materiałów budowlanych, opatrzonych 23% stawką VAT wynosi 30 000 zł, a w cenie materiałów opatrzonych 22% stawką VAT wynosi 22 000 zł.

Materiały zostały zakupione w roku 2015 (te z 22% VAT) i 2016 (te z 23% VAT), a małżeństwo złożyło wniosek o zwrot VAT w grudniu 2016 r.  Natomiast do lokalu wprowadziło się w marcu 2017. Jaki zwrot VAT-u mogą odliczyć pani Anna i pan Mateusz?

1. Liczymy zwrot wg wzoru:

a) dla towarów z 22% stawką: 22 000 * 68,18% = 15 000 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych);

b) dla towarów z 23% stawką: 30 000 * 65,22% =  19 566 zł.

Zwrot VAT wynosi: 34 566 zł (15 000 + 19 566)

2. Liczymy, czy wyliczony zwrot mieści się w limicie - gdy na towary przysługują dwie stawki VAT, to limit liczymy, jak dla stawki obowiązującej w dniu składania wniosku. W naszym przypadku będzie to 23% stawka VAT. A zatem nasz limit wynosi:

12,195%*70* 3961 (cena za 1m2) = 33 813,08 zł

 • Małżeństwo składa wniosek w grudniu - 2016 r.Jest to IV kwartał. Bierzemy pod uwagę cenę ostatnio ogłoszoną przed kwartałem złożenia wniosku. W tym przypadku będzie to III kwartał 2016 r., a obowiązująca cena 1 m kw., to 3961 zł (cena fikcyjna, ponieważ w dniu publikacji artykułu, nie podano jeszcze cen za III kwartał 2016).

3. Wyliczony VAT, w pkt. 1 przekracza obliczony limit, dlatego pani Anna i pan Mateusz dostaną zwrot do wysokości limitu, czyli 33 813,08 zł.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00