Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Mniejsze podatki Budowa lub remont domu. Ulgi w rozliczeniu PIT

Budowa lub remont domu. Ulgi w rozliczeniu PIT

▪ 18 listopada 2013 r. ▪ Zaktualizowano: 30 grudnia 2019 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Ulgi „na mieszkanie” – budowlana, remontowa, odsetkowa, mieszkaniowa. Rozróżnienie.

Jednym z rodzajów ulg, które nam przysługują przy rozliczeniu PIT są ulgi z tytułu wydatków mieszkaniowych. Rozróżniamy tu m.in. ulgę odsetkową, ulgę mieszkaniową, ulgę budowlaną. W niniejszym dziale postaramy się Państwu wyjaśnić zasady działania każdej z ulg mieszkaniowych.

 

Budowa lub remont domu. Ulgi w rozliczeniu PIT

Ulgi mieszkaniowe odliczamy w PIT-D. Rozliczamy w nim:

1) ulgę odsetkową – wydatki poniesione na spłatę kredytu mieszkaniowego, udzielonego nam w latach 2002-2006.

2) ulgę mieszkaniową – wydatki poniesione z tytułu oszczędzania na rachunku oszczędnościowo-kredytowym.

3) ulgę z tytułu wydatków poniesionych na spłatę pożyczki udzielonej przez zakład pracy

w latach 1992-1993 na cele mieszkaniowe. 

4) ulgi mieszkaniowe, które nie znalazły pokrycia w dochodzie/podatku w latach ubiegłych – gdy nasz dochód/podatek był mniejszy niż kwota ulgi do odliczenia.

5) ulgi w ramach praw nabytych, tzw. kontynuacja praw nabytych – to ulgi, które w obecnym roku już nie obowiązują, ale osoby, które rozpoczęły odpowiednie inwestycje mieszkaniowe

w latach obowiązywania ulg mogą wciąż odliczać poniesione w okresie obowiązywania ulg wydatki mieszkaniowe.

Można odliczyć kilka ulg jednocześnie.

kasa

Ulga kredytowa/pożyczkowa

ULGA „KREDYTOWA/POŻYCZKOWA", czyli ulga z tytułu wydatków poniesionych na spłatę kredytu bankowego lub pożyczki z zakładu pracy otrzymanych w latach 1992-1993 na cele mieszkaniowe.

Kto może odliczyć ulgę z tytułu kredytu/pożyczki?

Ulgę tę mogą odliczyć osoby, które w latach 1992-1993 zaciągnęły w zakładzie pracy pożyczkę na cele mieszkaniowe lub w tych latach otrzymały kredyt na cele mieszkaniowe.

Odliczamy kwotę spłaconego kredytu/pożyczki wraz z odsetkami.

Warunki odliczenia ulgi:

– zaciągnięcie w 1992-1993 roku pożyczki w zakładzie pracy lub kredytu na cele mieszkaniowe,

– spłata kredytu/pożyczki roku, za który składamy PIT.

– wydatkowanie środków pochodzących z kredytu/pożyczki na cele mieszkalne.

Nie ma znaczenia data wydatkowania powyższych środków – istotne jest, aby te fundusze zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z celami mieszkaniowymi.

 

Cele mieszkaniowe obejmują:

1. zakup gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,

2. budowę budynku mieszkalnego,

3. wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, z wyjątkiem wkładu wynikającego z przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

4. zakup budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od osób, które wybudowały ten budynek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,

5. nadbudowę i rozbudowę budynku na cele mieszkalne,

6. przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne,

7. remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,

8. poniesione wydatki na budowę własnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem oraz wydatków na zakup działki pod budowę tego budynku.

Jak obliczyć ulgę kredytową/pożyczkową?

Kwota ulgi wynosi tyle, ile wydaliśmy w roku, za który składamy PIT (w roku 2020 składamy PIT za rok 2019) na spłatę kredytu/pożyczki oraz odsetek.

Jeżeli oprócz omawianej tu ulgi odliczamy (lub po roku 1992 odliczaliśmy) jeszcze pozostałe ulgi z tytułu wydatków mieszkaniowych (np. odsetkową, remontową), to nasze odliczenie nie może przekroczyć pewnego limitu. Aby ustalić jaki to limit, musimy od limitu nam przysługującego ustalonego po 1992 r. odjąć kwoty, które odliczyliśmy w poprzednich latach (od roku 1992) – w ramach ulg z tytułu wydatków mieszkaniowych.

Jak rozliczyć ulgę kredytową/pożyczkową?

Aby rozliczyć tę ulgę, musimy wypełnić zeznanie roczne PIT-37, PIT-36 lub PIT-28 wraz z załącznikiem PIT-D.

Kwotę obliczonej ulgi wpisujemy w poz. 18 PIT-D. Z kolei w poz. 17 PIT-D wpisujemy rodzaj poniesionej ulgi.

Poz. 19 PIT-D służy do wpisania kwoty ulgi kredytowej/pożyczkowej, gdy w ubiegłych latach nasz dochód był za mały i nie pozwolił nam na odliczenie tej ulgi. Czyli jeśli cała przysługująca nam ulga była wyższa niż nasz dochód w ubiegłych latach. Wtedy tę część ulgi, która przewyższała nasz dochód (pozostałą, jeszcze nie odliczoną) wpisujemy w poz. 39 PIT-D.

Ulga mieszkaniowa – jak skorzystać z ulgi mieszkaniowej?

Kto może odliczyć ulgę mieszkaniową?

Ulgę tę mogę odliczyć osoby, które przed 1.01.2002 r. zawarły kredyt kontraktowy w banku prowadzącym kasę mieszkaniową i wobec tego ponoszą wydatki z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej.

Taką ulgę możemy odliczać do upływu terminu spłaty określonego w kredycie. Liczy się termin określony przed 1.01.2002 r. – czyli określony albo w umowie pierwotnej, albo w aneksie – który został zawarty najpóźniej 31.12..2001 r.

Warunki odliczenia ulgi:

– zawarcie kredytu kontraktowego przed 1.01.2002 r.,

– gromadzenie oszczędności tylko na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i tylko

w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową,

– zawarcie kredytu kontraktowego w celach systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej,

Celami systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej są cele służące zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych, a mianowicie:

 1. Nabycie, budowa, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa domu albo lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość.

 2. Uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

 3. Remont domu albo lokalu, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem bieżącej konserwacji
  i odnowienia mieszkania.

 4. Spłata kredytu bankowego zaciągniętego na cele wymienione w pkt 1-3.

 5. Nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego, w którym jest (lub ma być) położony lokal mieszkalny kredytobiorcy.

Jak obliczyć ulgę mieszkaniową?

Z tytułu ulgi mieszkaniowej przysługuje nam roczne odliczenie w wysokości 30% poniesionych wydatków (kwot, które wpłacamy na rachunek), jednak nie więcej niż 11.340 zł.

Jeżeli wcześniej odliczaliśmy tzw. dużą ulgę budowlaną musimy pamiętać, aby nasze odliczenia nie przekroczyły limitu wyliczonego dla ulgi budowlanej.

Należy sprawdzić, czy kwota odliczeń z tytułu kasy mieszkaniowej mieści się w limicie, który obliczamy tak: od limitu określonego na lata obowiązywania ustawy (od 1992 r.) należy odjąć limit już wykorzystany przez nas we wcześniejszych odliczeniach z tytułu dużej ulgi budowlanej.

Jeżeli dodatkowo korzystamy z odliczeń z tytułu spłaconych odsetek od kredytu bankowego lub pożyczki z zakładu pracy, to limit wynikający z ustawy musimy pomniejszyć o 19% tych odsetek.

Jak rozliczyć ulgę mieszkaniową?

Obliczoną ulgę wpisujemy w poz.27 PIT-D.

Poz. 28 w PIT-D służy do wpisania tej części ulgi mieszkaniowej (oraz ulg z tytułu wydatków mieszkaniowych, np. remontowo-modernizacyjnej), których nie odliczyliśmy w poprzednich latach, ponieważ kwota przysługujących nam odliczeń przewyższała nasz podatek.

W poz.29-31 PIT-D wykazujemy jaką kwotę ulgi chcemy (i czy w ogóle chcemy) odliczyć w PIT-37 (lub w PIT-36), a jaką w PIT-28.

Poz.32-35 to pola przeznaczone dla małżonków (za wyjątkiem małżonków w separacji), którzy rozliczają się indywidualnie lub składają PIT-28 – w tym miejscu małżonkowie wpisują, jaką kwotę ulgi rozlicza każdy z nich.

Nawet jeśli małżonkowie rozliczają się indywidualnie, to składają tylko jeden formularz PIT-D. PIT-D dołączamy do zeznania rocznego PIT-36, PIT-37 lub PIT-28

Kiedy ulga mieszkaniowa nie przysługuje?

 • gdy wycofaliśmy zgromadzone środki na rachunku przed upływem terminu określonego
  w umowie, a wycofane środki przeznaczyliśmy na inne cele niż cele mieszkaniowe,

 • gdy przenieśliśmy uprawnienie do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich (nie dotyczy dzieci własnych i przysposobionych).

Ulga odsetkowa – jak skorzystać z ulgi odsetkowej?

Kto może odliczyć ulgę odsetkową?

Ulgę tę mogą odliczyć osoby, które spłacają kredyt mieszkaniowy udzielony im między 1.01.2002 a 31.12.2006 r.

Ulga przysługuje na spłatę odsetek od:

– kredytu mieszkaniowego,

– kredytu zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego,

– każdego kolejnego kredytu zaciągniętego na spłatę powyższych kredytów.

Gdy kredyt udzielony na spłatę powyższych zobowiązań stanowi część innego kredytu, wtedy odliczeniu podlegają jedynie odsetki od tej części kredytu, która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytów powyżej wymienionych.

Warunki odliczenia ulgi odsetkowej:

– kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w latach 2002-2006 w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK),

– inwestycja, na którą zaciągnięto kredyt ma położenie w Polsce,

– inwestycja, na którą zaciągnięto kredyt zakończyła się nie wcześniej niż przed 1.01.2002 r.

– odsetki zostały faktycznie zapłacone i jest to udokumentowane przez bank lub SKOK.

Jak obliczyć ulgę odsetkową?

Ulga obejmuje odsetki naliczone i zapłacone od dnia 1.01.2001 r. Wcześniejszej spłaty odsetek nie odliczamy. W roku 2020 odliczamy odsetki naliczone i zapłacone w roku 2019 .

Ulga przysługuje za odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza 325 990 zł.

(to limit na 2019r).

Kwotę ulgi do odliczenia obliczymy wg poniższego wzoru:

(325 990 * kwota zapłaconych odsetek w danym roku)/wysokość zaciągniętego kredytu

Limit dotyczy łącznie obojga małżonków. Nawet jeśli rozliczają się indywidualnie

(za wyjątkiem małżonków w separacji), to obowiązuje ich jeden limit. Również składają tylko jeden PIT-D.

Jak rozliczyć ulgę odsetkową?

Obliczoną ulgę odsetkowę wpisujemy w poz.10, 11 lub 12 w PIT-D. Poz. 13-16 dodatkowo wypełniają małżonkowie (jeśli rozliczają się indywidualnie lub wypełniają drugi PIT).

W tych polach małżonkowie wpisują jaką kwotę ulgi rozlicza każdy z nich.

PIT-D małżonkowie (nawet jeśli rozliczają się indywidualnie) składają tylko jeden.

Jeżeli ulgę odsetkową rozliczamy po raz pierwszy to dodatkowo do PIT-D dołączamy PIT-2K.

Ulgę odsetkową rozliczamy do upływu terminu spłaty odsetek, jednak nie później

niż do 2027 r.

Komu ulga odsetkowa nie przysługuje?

Ulga odsetkowa nie przysługuje, jeśli podatnik lub jego małżonek odliczali wcześniej tzw. dużą ulgę budowlaną. To odliczenia z tytułu:

– zakupu gruntu pod zabudowę lub przeniesienie prawa wieczystego użytkowanie gruntu

pod zabudowę budynku/lokalu mieszkalnego,

– budowy budynku mieszkalnego,

– wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej,

– zakupu nowo wybudowanego budynku/lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,

– nadbudowy lub rozbudowy budynku na cele mieszkalne,

– przebudowy strychu, suszarni albo przystosowaniu innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym,do dnia zasiedlenia tego lokalu,

Ulgi odsetkowej nie rozliczymy również, gdy korzystamy z ulgi z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową (tzw. ulga mieszkaniowa).

Ulga nie przysługuje osobom, które kredyt mieszkaniowy zaciągnęły na warunkach określonych w ustawie o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania. Chodzi tu o kredyt preferencyjny. Jest to kredyt, w którym 50% odsetek spłaca za nas Skarb Państwa.

Ulgi w ramach praw nabytych – jak skorzystać?

Ulgi na zasadzie praw nabytych to ulgi mieszkaniowe, które rozliczaliśmy we wcześniejszych latach (obowiązywały w latach poprzednich), natomiast w obecnym roku już nie obowiązują. Do tych ulg zaliczamy:

 • ulgę na wynajem (z lat 1992 – 2001),

 • dużą ulgę budowlaną (z lat 1992 – 2003),

 • ulgę remontowo-modernizacyjną (z lat 2002 – 2005).

Kto może odliczyć ulgi na zasadzie praw nabytych w roku 2020?

Prawo do odliczenia powyższych ulg w roku 2020 przysługuje osobom, które rozpoczęły inwestycje mieszkaniowe w latach obowiązywania powyższych ulg. Nie mogą one odliczyć bieżących wydatków, natomiast mają prawo do odliczenia wydatków z lat obowiązywania ulgi, które nie znalazły pokrycia w dochodzie lub podatku. Oznacza to, że jeżeli nasz dochód lub podatek był za niski i nie pozwolił nam na odliczenie całej ulgi, to jej pozostałą część (jeszcze nie odliczoną) możemy odliczyć w bieżącym roku.

Warunki odliczenia ulg

– rozpoczęcie inwestycji mieszkaniowej w latach obowiązywania danej ulgi,

– nieodliczenie całej ulgi w latach jej obowiązywania,

– prawo do skorzystania ulgi w latach jej obowiązywania.

Duża ulga budowlana – czym jest oraz jak z niej skorzystać?

Jeżeli w latach 1992-2003 ponieśliśmy wydatki uprawniające do odliczenia tej ulgi, to nadal możemy rozliczać wydatki poniesione z tego tytułu. W 2019 roku (i latach następnych) rozliczamy koszty poniesione w latach 1992-2003, jeżeli jeszcze nie rozliczyliśmy całej ulgi (pozostałą jej część, aż do całkowitego odliczenia). Nie możemy natomiast odliczać wydatków poniesionych po roku 2003.

Wydatki uprawniające do odliczenia ulgi:

W ramach tej ulgi możemy odliczyć wydatki poniesione (i udokumentowane)

w latach 1992-2003 na:

a) zakup gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,

b) budowę budynku mieszkalnego,

c) wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, z wyjątkiem wkładu wynikającego z przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

d) zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osób, które wybudowały ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,

e) nadbudowę i rozbudowę budynku na cele mieszkalne,

f) przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,

g) remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego.

Wysokość ulgi budowlanej

Wysokość ulgi, jaką możemy odliczyć zależy od lat, w których ponieśliśmy powyższe wydatki (rozpoczęliśmy korzystanie z danej ulgi).

Lata 1992-1996

Gdy wydatki zaczęliśmy ponosić w latach 1992-1996, to w przypadku:

 • budowy budynku mieszkalnego,

 • nabdudowy i rozbudowy budynku na cele mieszkalne,

 • przebudowy strychu, suszarni lub przystosowania innego pomieszczenia na cele mieszkalne

-możemy odliczyć całość niewykorzystanej ulgi (bez limitów).

Natomiast, gdy nasze wydatki dotyczyły:

 • zakupu gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,

 • wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej, z wyjątkiem wkładu wynikającego z przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

 • zakupu nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,

 • remontu i modernizacji budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego

– możemy odliczyć 19% poniesionych od 1997 r. wydatków.

Lata 1997-2001

Jeżeli inwestycje mieszkaniowe rozpoczęliśmy w latach 1997-2001, to możemy odliczyć wydatki z nimi związane ponoszone do końca 2004 r. – możemy kontynuować odliczanie ulg, jeśli w odpowiednich latach zaczęliśmy je rozliczać i nie zdążyliśmy odliczyć całej przysługującej ulgi (niewykorzystana część przechodzi na lata następne, aż do całkowitego jej odliczenia).

Wysokość ulgi zależy od rodzaju wydatków (patrz: wydatki uprawniające do ulg) – i tak, w przypadku wydatków określonych w punktach b-f możemy odliczyć 19% poniesionych nieodliczonych jeszcze kosztów.

Limity ulg z punktów b-f, dla danego roku, to:

1997– 15.561 zł,

1998 – 19.285 zł,

1999 – 25.270 zł,

2000 – 29.260 zł,

2001 – 30.950 zł,

2002 i następne – 35.910 zł

W przypadku ulgi z tytułu zakupu gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu możemy odliczyć 19% wydatkowanej kwoty, nie więcej jednak niż 19% kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni 350 mkw. i ceny 1 mkw. gruntu.

Dla ulgi remontowo – modernizacyjnej kwota odliczenia wynosi 19% poniesionych wydatków, jednak nie więcej niż:

a) 3% ogólnego limitu – jeżeli wydatki dotyczyły budynków mieszkalnych lub wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej,

b) 2,5% ogólnego limitu – jeżeli wydatki dotyczyły lokali mieszkalnych.

OGÓLNY LIMIT WYDATKÓW mieszkaniowych do odliczenia (z punktów a-f) wynosi – w zależności od lat ich poniesienia:

1997 r.– 81.900 zł

1998 r. – 101.500 zł

1999 r. – 133.000 zł

2000 r. – 154.000 zł

2001 r. – 161.000 zł

2002 r. – 189.000 zł

2003 r. – 189.000 zł

Limit jest łączny dla obojga małżonków.

Jak rozliczyć ulgę budowlaną?

Odliczenia mogą dokonywać jedynie osoby, które w odpowiednich latach rozpoczęły inwestycje mieszkaniowe oraz rozpoczęły odliczanie ulgi budowlanej. Te osoby mają prawo do dalszego odliczenia ulgi – odliczają niewykorzystaną jej część. Niewykorzystana część ulgi przechodzi na lata następne.

Ulga z lat 1992-1996

Przysługującą nam ulgę wpisujemy do PIT-D w poz. 19 (odliczenia, które nie znalazły pokrycia w przychodzie/dochodzie za lata ubiegłe). Ulgę tę możemy rozliczyć, gdy wypełniamy zeznanie roczne PIT-37, PIT-36 lub PIT-28.

W poz. 23-26 w PIT-D informujemy, jaką część ulgi odlicza każdy z małżonków – gdy małżonkowie rozliczają się osobno lub gdy oprócz PIT-37 lub PIT-36 jedno z małżonków składa również PIT-28.

PIT-D małżonkowie składają tylko jeden – nawet jeśli rozliczają się indywidualnie

UTRATA PRAWA DO ULGI:

– wycofanie wkładu ze spółdzielni mieszkaniowej po uprzednim odliczeniu ulgi,

– zmiana przeznaczenia lokalu mieszkalnego na użytkowy po uprzednim odliczeniu ulgi,

– zbycie nabytego pod zabudowę gruntu/prawa wieczystego po uprzednim odliczeniu ulgi

Ulga z lat 1997-2001 a także ulga remontowo-modernizacyjna

Przysługującą nam ulgę wpisujemy do PIT-D w poz. 28 (odliczenia, które nie znalazły pokrycia w podatku za lata ubiegłe). Ulgę tę możemy rozliczyć, gdy wypełniamy zeznanie roczne PIT-37, PIT-36 lub PIT-28.

W poz. 32-35 w PIT-D informujemy, jaką część ulgi odlicza każdy z małżonków – gdy małżonkowie rozliczają się osobno lub gdy oprócz PIT-37 lub PIT-36 jedno z małżonków składa również PIT-28.

PIT-D małżonkowie składają tylko jeden – nawet jeśli rozliczają się indywidualnie

UTRATA PRAWA DO ULGI:

– wycofanie ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu mieszkaniowego lub budowlanego, wniesionego od 1 stycznia 1992 r. (uwaga! wycofanie wkładu ma miejsce jedynie do czasu przydzielenia mieszkania lub zamieszkania członka w przydzielonym lokalu, po tym okresie natomiast może nastąpić zwrot wniesionych wkładów, który jest obojętny podatkowo),

– całkowita zmiana przeznaczenia lokalu lub budynku z mieszkalnego na użytkowy,

– otrzymanie zwrotu uprzednio odliczonych wydatków, z wyjątkiem gdy zwrócone kwoty zostały

zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu,

– zbycie gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu (także w formie darowizny).

Ulga na wynajem – czym jest i jak skorzystać?

Ulga na wynajem nr 1

Jeżeli w latach 1992-1996 ponieśliśmy wydatki uprawniające do odliczenia tej ulgi, to nadal możemy rozliczać wydatki poniesione z tego tytułu. W 2019 roku rozliczamy koszty poniesione w latach 1992-1996, jeżeli jeszcze nie rozliczyliśmy całej ulgi.

Wydatki uprawniające do odliczenia ulgi:

Możemy odliczyć tę ulgę, jeśli w latach 1992-1996 ponieśliśmy wydatki na budowę własnego budynku mieszkalnego z przeznaczeniem lokali się w nim znajdujących na wynajem

oraz na zakup działki pod zabudowę wyżej wspomnianego budynku.

Wysokość ulgi na wynajem:

Limit ulgi zależy od roku poniesienia wydatków. I tak w:

 •  1992 r. – limit ulgi wynosił: 247 800 000 zł (wg jednostki pieniężnej obowiązującej przed denominacją w 1994 r.),

 •  1993 r. – 371 000 000 zł (wg jednostki pieniężnej obowiązującej przed denominacją),

 •  1994 r. – 511 000 000 zł (wg jednostki pieniężnej obowiązującej przed denominacją),

 •  1995 r. – 56 700 zł,

 •  1996 r. – 64 400 zł.

Powyższe limity dotyczą łącznie obojga małżonków.

Ulga na wynajem nr 2

Ta ulga pozwala nam na odliczenie wydatków poniesionych w latach 1997 – 2003.

Wydatki uprawniające do odliczenia ulgi:

Wydatki poniesione w latach 1997-2003 na budowę własnego

(lub ze współwłasnością) budynku mieszkalnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim

co najmniej 5 lokali na wynajem oraz na zakup działki pod zabudowę tego budynku.

Wysokość ulgi na wynajem:

Limit ulgi zależy od roku poniesienia wydatków. I tak w:

 • 1997 r. – limit ulgi wynosił 81 900 zł,

 • 1998 r. – 101 500 zł,

 • 1999 r. – 133 000 zł,

 • 2000 r. – 154000 zł,

 • 2001 r. – 161 000 zł,

 • 2002 r. – 189 000 zł,

 • 2003 r. – 189 000 zł.

Powyższe limity dotyczą łącznie obojga małżonków.

Gdzie rozliczyć ulgę na wynajem – ulgi w ramach praw nabytych

Przysługującą nam ulgę wpisujemy do PIT-D w poz. 19 (odliczenia, które nie znalazły pokrycia w przychodzie/dochodzie za lata ubiegłe). Ulgę tę możemy rozliczyć, gdy wypełniamy zeznanie roczne PIT-37, PIT-36 lub PIT-28.

W poz. 23-26 w PIT-D informujemy, jaką część ulgi odlicza każdy z małżonków – gdy małżonkowie rozliczają się osobno lub gdy oprócz PIT-37 lub PIT-36 jedno z małżonków składa również PIT-28.

PIT-D małżonkowie składają tylko jeden – nawet jeśli rozliczają się indywidualnie. 

Utrata prawa do ulgi na wynajem

Nie możesz rozliczyć ulgi na wynajem, gdy przed upływem 10 lat od dnia otrzymania pozwolenia na użytkowanie budynku/lokalu:

– zbyłeś budynek, lokal lub współwłasność,

– wynająłeś budynek/lokal rodzinie należącej do I grupy podatkowej (małżonkowi, wstępnym, zstępnym, rodzeństwu, pasierbom, ojczymowi, macochie, teściom, zięciom lub synowom),

– zmieniłeś przeznaczenie budynku/lokalu mieszkalnego na użytkowy,

– przeznaczyłeś budynek/lokal na potrzeby swoje lub współwłaścicieli,

– zbyłeś działkę lub prawo wieczystego użytkowania gruntu pod zabudowę.

Ze szczegółami ulgi na wynajem zapoznasz się tutaj:

Ulga remontowo-modernizacyjna – jak rozliczyć ulgę remontową?

Ulga remontowo-modernizacyjna zastąpiła dużą ulgę budowlaną, pozostawiając tym samym możliwość odliczenia wydatków związanych z remontem i modernizacją budynku lub lokalu mieszkalnego.

Jeżeli w latach 2003-2005 ponieśliśmy wydatki uprawniające do odliczenia tej ulgi, to nadal możemy rozliczać wydatki poniesione z tego tytułu. W 2019 roku (i latach następnych) rozliczamy koszty poniesione w latach 2003-2005, jeżeli jeszcze nie rozliczyliśmy całej ulgi (pozostałą jej część, aż do całkowitego odliczenia). Nie możemy natomiast odliczać wydatków poniesionych po roku 2005.

Wydatki uprawniające do odliczenia ulgi:

a) zakup materiałów i urządzeń,

b) zakup usług obejmujących:

 • wykonanie ekspertyzy, opinii projektu,

 • transport materiałów i urządzeń,

 • wykonawstwo robót.

c) wynajem sprzętu budowlanego,

d) opłat administrtacyjne itp.

Powyższe wydatki muszą być ponoszone w związku z pracami remontowymi lub modernizacyjnymi budynku/lokalu mieszkalnego.

Wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji budynku oraz lokalu mieszkalnego znajdziesz tutaj:

Wysokość ulgi remontowo-modernizacyjnej

Ogólny limit wydatków z tytułu ulg mieszkaniowych wynosi 189 000 zł.

Kwota do odliczenia z tytułu ulgi remontowo-modernizacyjnej wynosi 19% poniesionych wydatków, jednak nie więcej niż:

 • 3% ogólnego limitu – gdy wydatki dotyczyły budynków mieszkalnych lub wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej. Odliczenie z tego tytułu nie może zatem przekroczyć 5 670 zł,

 • 2,5% ogólnego limitu – gdy wydatki dotyczyły lokali mieszkalnych. Odliczenie z tego tytułu nie może zatem przekroczyć 4 725 zł.

Limit jest łączny dla obojga małżonków.

Jak rozliczyć ulgę remontowo-modernizacyjną?

Przysługującą nam ulgę wpisujemy do PIT-D w poz. 28 (odliczenia, które nie znalazły pokrycia w podatku za lata ubiegłe). Ulgę tę możemy rozliczyć, gdy wypełniamy zeznanie roczne PIT-37, PIT-36 lub PIT-28.

W poz. 32-35 w PIT-D informujemy, jaką część ulgi odlicza każdy z małżonków – gdy małżonkowie rozliczają się osobno lub gdy oprócz PIT-37 lub PIT-36 jedno z małżonków składa również PIT-28.

PIT-D małżonkowie składają tylko jeden – nawet jeśli rozliczają się indywidualnie.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00