Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Niższe podatki Ulga mieszkaniowa w zeznaniu rocznym PIT-39

Ulga mieszkaniowa w zeznaniu rocznym PIT-39

▪ 6 lipca 2021 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Krzysztof Ulicki

Ulga mieszkaniowa umożliwia podatnikom zbywającym nieruchomości poza działalnością gospodarczą obniżenie lub całkowicie zniwelowanie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) z tytułu sprzedaży danej nieruchomości.

Ulga mieszkaniowa w zeznaniu rocznym PIT-39

Spis treści

 1. Ulga zwalniająca część lub całość dochodu ze zbycia nieruchomości
 2. Kiedy i w jaki sposób podatnik skorzysta z ulgi mieszkaniowej
 3. Wysokość ulgi mieszkaniowej
 4. Dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości
 5. Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn
 6. Wydatki na własne cele mieszkaniowe
 7. Tylko 3 lata
 8. Ulga mieszkaniowa w zeznaniu rocznym PIT-39
 9. Praktyczne aspekty ulgi mieszkaniowej

Skorzystanie z ulgi mieszkaniowej wymaga spełnienia kilku warunków. Warto pamiętać także o pewnych niuansach, które sprawiają, że podatnik może stracić prawo do skorzystania z tej ulgi. Na co zwrócić szczególną uwagę?

Ulga zwalniająca część lub całość dochodu ze zbycia nieruchomości

Jednym ze źródeł przychodów, z jakiego podatnicy uzyskują swoje dochody, jest odpłatne zbycie nieruchomości. Może ono wystąpić w wyniku wykonywania działalności gospodarczej albo także poza obszarem jej prowadzenia.

W jednym i w drugim przypadku sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W niniejszej publikacji przedmiotem analizy będzie wariant zbycia nieruchomości poza działalnością gospodarczą.

Sprzedając swoje mieszkania i domy niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, podatnicy czekają na upłynięcie 5-letniego (licząc od końca roku, w którym nastąpił jej zakup) okresu, aby mieć prawo do zbycia przedmiotowej nieruchomości bez konieczności opłacania podatku dochodowego.

Co jednak w sytuacji, w której podatnik z różnych przyczyn musi sprzedać daną nieruchomość przed upływem 5 lat od momentu jej zakupu? Rozwiązaniem w takim wypadku może być zastosowanie ulgi mieszkaniowej w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kiedy i w jaki sposób podatnik skorzysta z ulgi mieszkaniowej

W sytuacji, gdy odpłatne zbycie nieruchomości nie następuje w ramach prowadzenia działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie lub wybudowanie – podatnik ma obowiązek objąć daną sprzedaż podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) w wysokości 19% od podstawy opodatkowania (dochód ze zbycia – wyjaśnienie w dalszej części publikacji).

Niemniej istnieje możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) przychodów uzyskanych z powyższego źródła przychodów (także w drodze zamiany):

 • w kwocie, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych oraz
 • jeżeli od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie 3 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe oraz
 • udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

 

Ulga mieszkaniowa w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

Warunek

Opis

Okoliczność wykorzystania ulgi

Odpłatne zbycie części lub całości nieruchomości, lub udziału w tejże nieruchomości niezwiązanej z prowadzoną działalnością gospodarczą

Jakiego momentu zbycia dotyczy ulga

Odpłatne zbycie nieruchomości poza działalnością gospodarczą w ciągu 5-letniego okresu licząc od końca roku, w którym nastąpiło jej nabycie

Okres wypełnienia warunków ulgi

3 lata od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie

Bezwzględny warunek ulgi

Przeznaczenie środków osiągniętych z przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości w okresie 3 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło dane odpłatne zbycie na własne cele mieszkaniowe

Okoliczność wykorzystania ulgi

Zwolnienie dochodu w części lub w całości z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) ze zbycia nieruchomości poza działalnością gospodarczą

 

Zatem ulga mieszkaniowa pozwala na zwolnienie z obowiązku opłacenia podatku dochodowego od zbycia nieruchomości niezwiązanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli dane zbycie nastąpiło w okresie 5 lat od momentu zakupu oraz podatnik wydał uzyskane środki na własne cele mieszkaniowe nie później niż w okresie 3 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Ulgę mieszkaniową możliwą do zastosowania w związku z odpłatnym zbyciem nieruchomości niezwiązanej z prowadzoną działalnością gospodarczą nie należy mylić z niezależną, odrębną ulgą mieszkaniową stanowiącą zwolnienie z podatku od spadków i darowizn.

Wysokość ulgi mieszkaniowej

Konkretna kwota ulgi mieszkaniowej (dochodu zwolnionego z PIT) jest zależna od wysokości środków uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości poza działalnością gospodarczą, którą podatnik wydał na własne cele mieszkaniowe:

 • podatnik wydał część tych środków, a więc ta część pomniejszy dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT-19%);
 • podatnik wydał całość środków, a więc podatnik z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości poza działalnością w ogóle nie zapłaci podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-19%).

 

Wysokość ulgi mieszkaniowej

Kwota wolna od podatku

(D) Dochód ze sprzedaży nieruchomości x (W) wydatki na cele mieszkaniowe

(P) Przychód ze sprzedaży nieruchomości

 

Dochód ze sprzedaży nieruchomości x wydatki na cele mieszkaniowe podatnik musi podzielić przez przychód osiągnięty ze sprzedaży nieruchomości, a zatem

Kwota wolna od podatku (ulga mieszkaniowa) = D x W / P

Wynik tego działania będzie kwotą wolną od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), jaką podatnik odliczy od całości dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Im więcej środków z przychodu ze sprzedaży podatnik przeznaczy na własne cele mieszkaniowe, tym mniejszy podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) z danej sprzedaży zapłaci.

Dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości

Przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości stanowi cenę sprzedaży danej nieruchomości, jaką został zobowiązany uiścić nabywca danej nieruchomości.

Natomiast na kategorię dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości składają się:

 

Dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości

PRZYCHÓD Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI – KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

 

Koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości poza działalnością zależą od formy nabycia danej nieruchomości.

 

Koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości
poza działalnością gospodarczą

Nabycie nieruchomości na podstawie umowy sprzedaży

Koszt wytworzenia nieruchomości

Koszt nabycia nieruchomości

Amortyzacja (pod pewnymi warunkami)

Wszelkie nakłady poniesione w trakcie posiadania (używania) nieruchomości zwiększające wartość tej nieruchomości

Amortyzacja

Pozostałe, ewentualne koszty zbycia, które są obligatoryjne, aby transakcja sprzedaży mogła być zrealizowana (koszt wyceny, opłaty administracyjne, inne)

Nabycie nieruchomości w drodze spadku lub darowizny

Wszelkie nakłady poniesione w trakcie posiadania (używania) nieruchomości zwiększające wartość tej nieruchomości

Zapłata podatku od spadków i darowizn

Spłata długów spadkowych na rzecz pozostałych spadkobierców w czasie posiadania nieruchomości, ale i po sprzedaży nieruchomości

Amortyzacja (pod pewnymi warunkami)

Pozostałe, ewentualne koszty zbycia, które są obligatoryjne, aby transakcja sprzedaży mogła być zrealizowana (koszt wyceny, opłaty administracyjne, inne)

 

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

Warto zaznaczyć, iż ustawa o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2019 r. poz. 1813 z późn. zm.) przewiduje odrębną ulgę mieszkaniową, która jest niezależna od ulgi mieszkaniowej ze zbycia nieruchomości niezwiązanej z prowadzoną działalnością gospodarczą (w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT). Jest to zupełnie inna ulga.

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn pozwala podatnikowi na skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem części lub całości wartości nieruchomości otrzymanej na podstawie umowy darowizny, lub dziedziczenia. Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn dotyczy otrzymania w spadku na drodze dziedziczenia lub w darowiźnie:

 • budynku lub lokalu mieszkalnego;
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
 • spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego;
 • udziału w spółdzielczym, własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego;
 • udziału w spółdzielczym prawie do domu jednorodzinnego.

Wydatki na własne cele mieszkaniowe

Sprzedawca nieruchomości ma jedynie 3 lata licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż nieruchomości na wydatkowanie części lub całości przychodu uzyskanego z tej sprzedaży na własne cele mieszkaniowe. Wydatki na własne cele mieszkaniowe definiuje art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.).

 

Wydatki na własne cele mieszkaniowe

Lp.

Opis

I.

Wydatki związane z nieruchomościami położonymi w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

 1. Nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu, lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu, lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem, lub lokalem.
 2. Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.
 3. Nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego.
 4. Budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego.
 5. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub adaptacja na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego.

II.

Wydatki poniesione w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej na:

 1. Spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.
 2. Spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na spłatę kredytu (pożyczki), o której mowa w punkcie 1.
 3. Spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w punkcie 1 oraz 2.

III.

Wartość otrzymanego w ramach odpłatnego zbycia w drodze zamiany znajdującego się w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej:

 1. Budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, lub
 2. Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w tych prawach, lub
 3. Gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu, lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu, lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, lub
 4. Gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w punkcie 1.

 

Pamiętając o kryteriach wydatków na własne cele mieszkaniowe, należy jeszcze wspomnieć o art. 21 ust. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.), który mówi, iż z wydatków na własne cele mieszkaniowe wyłączone są poniższe kategorie – jeśli są przeznaczone na cele rekreacyjne:

 • nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 • budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, adaptacja lub remont budynku albo jego części.

Tylko 3 lata

Niezwykle ważnym aspektem w zakresie wykorzystania ulgi mieszkaniowej jest to, iż podatnicy, którzy uzyskali przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości poza działalnością gospodarczą w 2018 r. mają jedynie 2 lata, aby przeznaczyć środki z danego zbycia na własne cele mieszkaniowe.

Jednak w tym miejscu należałoby zaznaczyć, iż 29 grudnia 2020 r. prawodawca wprowadził przepisy aktualizujące dotychczasową postać ulgi mieszkaniowej w postaci rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 r. z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego.

Ustawodawca, uwzględniając negatywny wpływ panującej pandemii Covid-19 na gospodarkę, wydał ww. rozporządzenie umożliwiające podatnikom wykorzystanie ulgi mieszkaniowej jeszcze do końca 2021 r. (zatem 3 lata na wydatkowanie środków na własne cele mieszkaniowe), nawet jeśli uzyskali przychód ze zbycia nieruchomości poza działalnością w 2018 r.

Natomiast podatnicy, którzy sprzedali nieruchomość poza działalnością w 2019 r., mają już 3 lata, aby przeznaczyć środki z danego zbycia na własne cele mieszkaniowe, ażeby móc skorzystać z ulgi mieszkaniowej.

Ulga mieszkaniowa w zeznaniu rocznym PIT-39

Przychód, koszty, dochód, ulgę mieszkaniową, a więc kategorie kształtujące wynik ze sprzedaży nieruchomości poza działalnością gospodarczą podatnik wykazuje w zeznaniu rocznym PIT-39.

Zeznanie te podatnik składa do końca kwietnia roku następnego po roku zbycia nieruchomości, a więc nieruchomość sprzedana w 2020 r. wymaga złożenia zeznania rocznego PIT-39 do końca kwietnia 2021 r.

Aktualnie obowiązujące zeznanie roczne PIT-39 to wersja nr 10 (określona jest ona na dole każdej kolejnej strony zeznania).

Kategorie przychodu, kosztu uzyskania przychodu, amortyzacji, dochodu lub straty z odpłatnego zbycia nieruchomości poza działalnością zbywca ujmuje w tabeli C zeznania.

Natomiast kwotę obliczonej ulgi mieszkaniowej sprzedawca ujmuje w tabeli D w komórce nr 25 opatrzonej opisem: Kwota dochodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy

Praktyczne aspekty ulgi mieszkaniowej

Ulga mieszkaniowa stanowi dochód wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) z tytułu sprzedaży nieruchomości poza działalnością gospodarczą.

Podatnik, sprzedając nieruchomość w 2018 r. albo później, ma 3 lata na wydanie części lub w całości środków uzyskanych z danej sprzedaży na własne cele mieszkaniowe.

Jeżeli nie zdąży, wówczas ma obowiązek złożyć korektę zeznania PIT-39 uwzględniającą faktyczną kwotę dochodu zwolnionego z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) lub niewykazanie go wcale, jeżeli nie wydał żadnych środków na własne cele mieszkaniowe, a wykazał, że tak się właśnie stało.

Ponadto ustawodawca będzie wymagał w tym wypadku naliczenia odsetek podatkowych (liczonych następnego dnia po dniu upływu terminu złożenia zeznania rocznego PIT-39).

Należy także podkreślić wagę dokumentacyjną wydatków na własne cele mieszkaniowe. Urząd skarbowy w ramach kontroli prawidłowości ustalenia kwoty ulgi mieszkaniowej może zażądać wszystkich dokumentów posiadanych przez podatnika, potwierdzających dokonanie wydatków na własne cele mieszkaniowe.

Podatnik winien gromadzić dokumenty wydatków na własne cele mieszkaniowe w formie faktury, rachunku, umowy sprzedaży.

Paragon sprzedaży może niestety nie być honorowany przez organy skarbowe. Potwierdzeniem powyższego stwierdzenia jest m.in. interpretacja indywidualna z 30.10.2018 r. wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o sygn. 0112-KDIL3-2.4011.306.2018.2.MK.

W interpretacji tej Dyrektor KIS stwierdził, iż […] fakt poniesienia wydatków na cele uzasadniające zwolnienie można dowodzić wszelkimi rzetelnymi i wiarygodnymi dokumentami, z których sposób niebudzący wątpliwości wynika kto, kiedy, w jakiej wysokości i jakiego rodzaju wydatek poniósł. Sam paragon nie jest wystarczającym dowodem, gdyż dokumentuje on jedynie przedmiot transakcji i sprzedającego, a nie osobę ponoszącą wydatek. […]

Na koniec warto wspomnieć, że ustawodawca wymaga ponoszenia wydatków na własne cele mieszkaniowe, a zatem tylko na te, które pozostają w związku z wydatkami na własne przedsięwzięcia.

Specjalista ds. podatków i rachunkowości

krzysztof.ulicki@pitax.pl

Krzysztof Ulicki

Ekonomista, wykładowca, główny księgowy posiadający 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu spółek prawa handlowego. Współpracuje z jedną z przodujących grup doradztwa podatkowego w Wielkopolsce, kancelarią podatkowo-prawną, jak również z wieloma profesjonalnymi wydawnictwami podatkowymi i ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Specjalizuje się w obowiązku podatkowym w PIT, CIT na płaszczyźnie przekształceń, połączeń i likwidacji spółek kapitałowych oraz towarzyszącym temu operacjach optymalizacji podatkowej (aport, struktury podatkowe, strategie podatkowe). (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00