Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia Co wykazujemy w załącznikach do deklaracji PIT?

Co wykazujemy w załącznikach do deklaracji PIT?

▪ 28 marca 2018 r. ▪ Zaktualizowano: 4 października 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

W myśl przepisów podatkowych załącznik jest nieodłącznym elementem zeznania i należy złożyć go razem z deklaracją PIT. Odpowiedni formularz podatkowy oraz załączniki zależą od rodzaju uzyskanych dochodów, ich źródła, sposobu opodatkowania oraz ulg i odliczeń, z jakich korzystamy.

Co wykazujemy w załącznikach do deklaracji PIT?

Jakie załączniki wypełniamy najczęściej i co się w nich wykazuje?

PIT/O – najpopularniejszy załącznik PIT

Załącznik PIT/O trzeba wypełnić w przypadku, gdy korzystamy z ulg i odliczeń podatkowych zarówno odliczanych od dochodu i pomniejszających podstawę opodatkowania, jak i od naliczonego podatku. PIT/O wypełniamy, jeśli przysługuje nam co najmniej jedna ulga (z wyjątkiem ulg budowlanych), np.:

 • internetowa;
 • prorodzinna (na dzieci);
 • rehabilitacyjna;
 • na IKZE;
 • na szkolenie uczniów;
 • na nowe technologie;
 • aktywizacyjna;
 • abolicyjna (z tytułu pracy za granicą);

lub odliczenie z tytułu dokonania:

 • darowizny na cele kultu religijnego;
 • darowizny na cele krwiodawstwa;
 • darowizny na działalność społeczno-opiekuńczą kościoła;
 • darowizny na cele pożytku publicznego;
 • zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

PIT/O jest załącznikiem do zeznania PIT-37, PIT-36 oraz PIT-28. Małżonkowie rozliczają ulgi oddzielnie, gdyż każdy z nich posiada oddzielne prawo do ulg i odliczeń. Jeśli rozliczają się wspólnie, wykazują odliczenia na jednym załączniku PIT/O, ale w oddzielnych rubrykach.

Załącznika PIT/O nie wypełniają podatnicy, którzy nie mogą pomniejszyć podatku przez ulgi, czyli przedsiębiorcy rozliczający się liniowo na PIT 36L, podatnicy rozliczający przychody kapitałowe na PIT-38 i dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości na PIT-39.

Zeznanie podatkowe z załącznikiem PIT/O, w którym wykazujemy ulgi, nie wymaga składania dokumentów potwierdzających prawo do odliczeń, jednak takie dokumenty należy posiadać i przechowywać na wypadek kontroli przez okres pięciu lat licząc od końca roku, w którym składamy zeznanie.

Warto tu zwrócić uwagę, że w załączniku PIT/O nie wykazuje się odliczeń z tytułu składek ZUS, zdrowotnych, a także kosztów uzyskania przychodu, które wykazywane są bezpośrednio na deklaracjach głównych.

PIT/D i PIT-2K do rozliczenia ulg budowlanych z lat ubiegłych

PIT/D wypełniają osoby rozliczające nabyte w latach ubiegłych ulgi budowlane, które zostały wycofane z katalogu ulg podatkowych. Druk PIT/D można złożyć wraz z deklaracją PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Rozliczenie tej ulgi nie jest możliwe w pozostałych formularzach podatkowych.

W pierwszym roku korzystania z ulgi odsetkowej nie dołącza się do zeznania PIT/D, lecz PIT-2K. W latach kolejnych składa się PIT/D.

Osoby pozostające w związku małżeńskim (nie dotyczy to małżeństw, w stosunku, do których sąd orzekł separację) zawsze wypełniają jeden formularz PIT/D, niezależnie od tego, czy składają wspólne rozliczenie roczne PIT, czy rozliczają się indywidualnie.

Załączniki PIT/B i PIT/Z wypełniane przez przedsiębiorców

Załącznik PIT/B mają obowiązek złożyć wszyscy podatnicy, którzy rozliczają PIT-36 z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych lub PIT-36L korzystając z opodatkowania podatkiem liniowym. PIT/B to informacja o wysokości dochodu lub straty działalności gospodarczej w danym roku podatkowym. Załącznik należy wypełnić na podstawie danych z Księgi Przychodów i Rozchodów.

W PIT/B wpisuje się m.in. informacje dotyczące:

 • prowadzonej indywidualnie przez podatnika działalności gospodarczej;
 • spółki cywilnej lub osobowej, w której podatnik jest wspólnikiem.

Małżonkowie zawsze wypełniają oddzielne PIT/B, nawet wtedy, gdy składają wspólne zeznanie roczne. Oczywiście dwa załączniki składa się w sytuacji, gdy oboje małżonkowie są przedsiębiorcami. Gdy tylko jeden z małżonków jest przedsiębiorcą, a drugi nie, załącznik powinien złożyć jedynie małżonek prowadzący działalność gospodarczą.

Załącznik PIT/Z składają przedsiębiorcy, którzy korzystają z tzw. kredytu podatkowego. Kredyt ten przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej (PIT-36), podatkiem liniowym (PIT-36L) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28). Jednak PIT/Z składa się jedynie z formularzami PIT-36 i PIT-36L. Załącznik trzeba dołączyć do deklaracji za rok podatkowy, w którym nie opłaca się zaliczek na podatek dochodowy oraz w latach kolejnych, w których spłacane są raty kredytu.

Kiedy obowiązkowy jest załącznik PIT/ZG do deklaracji podatkowej?

Załącznik PIT/ZG powinni wypełnić polscy rezydenci podatkowi, którzy w minionym roku podatkowym osiągnęli dochody poza granicami kraju i wykazują je na formularzach: PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Jeśli dochody uzyskiwane były w kilku państwach poza Polską, to trzeba wypełnić więcej niż jeden załącznik –dla każdego z nich trzeba wypełnić odrębny PIT/ZG.

Wykazujemy w nich:

 • wysokość zagranicznych dochodów;
 • wysokość pobranych z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy.

Wszystkie kwoty wykazywane w PIT-ZG należy przeliczyć złote polskie. Do przeliczenia stosuje się średni kursu NBP z dnia poprzedzającego uzyskanie przychodu.

Małżonkowie osiągający dochody zagraniczne wypełniają załączniki PIT-ZG odrębnie – nawet przy wspólnym rozliczeniu podatkowym.

Nie muszą składać PIT/ZG obcokrajowcy pracujący w Polsce. Załącznika nie wypełniają także osoby, które za granicą uzyskują dochody z tytułu stosunku pracy zawartego w Polsce (np. w przypadku delegacji).

Załącznik PIT/M z dochodami niepełnoletniego dziecka

Niektóre dochody niepełnoletnich dzieci podlegają łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców (opiekunów) i rodzice mają obowiązek wykazać je w rocznym rozliczeniu PIT. W tym celu trzeba złożyć załącznik PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/M, w którym wykazuje się wartość dochodów dziecka. W takiej sytuacji dochody osoby małoletniej mogą zostać wykazane wyłącznie z deklaracją PIT-36. Tak np. do rozliczenia dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych nie można złożyć PIT-37, lecz trzeba zmienić deklarację podatkową na PIT-36.

Jeśli rodzic/opiekun rozlicza swoje przychody na zasadach podatku liniowego i składa PIT-36L, to w związku z przychodami małoletniego dziecka powinien wypełnić, oprócz swojego PIT-u, dodatkowo PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/M, na którym wykazuje dochody dziecka.

W przypadku małżonków składających jedną deklarację roczną uwzględniają oni całkowite dochody dziecka i dołączają jeden PIT/M. Jeśli rodzice/opiekunowie, rozliczając się indywidualnie, wypełniają oddzielnie załączniki PIT/M to każdy z nich dolicza połowę dochodów dziecka.

W PIT/M wykazuje się dochody dzieci uzyskane m.in. z:

 • rent krajowych i zagranicznych;
 • najmu lub dzierżawy;
 • praw majątkowych.

Natomiast do dochodów rodziców nie dolicza się dochodów niepełnoletnich dzieci z pracy oraz niektórych rodzajów stypendiów. Uzyskując tego rodzaju dochody, dziecko ma obowiązek złożyć swój własny PIT, który podpisują w jego imieniu rodzice.

Dobór i wysyłanie załączników

Każdy z załączników ma inne przeznaczenie, nie można stosować ich zamiennie. Większość załączników do deklaracji PIT służy do wykazywania ulg w rozliczeniu podatkowym.

Wypełniając PITY 2020 z dobrym programem do rozliczania PIT, nie musimy sami zajmować się dobraniem odpowiedniego załącznika do naszego zeznania rocznego. Dobry program PIT sam dobierze i wypełni odpowiednie formularze oraz załączniki na podstawie podanych przez nas informacji. Załączników nie składa się oddzielnie, lecz zawsze łącznie z właściwym formularzem PIT.

Deklaracje podatkowe wraz z załącznikami można wysłać do urzędu skarbowego w formie elektronicznej (istnieje także możliwość wydrukowania wypełnionych dokumentów). 

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00