Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia Karta podatkowa

Karta podatkowa

▪ 2 lipca 2013 r. ▪ Zaktualizowano: 3 września 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Karta podatkowa

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest przeznaczona dla konkretnych rodzajów działalności. Przepisy karty podatkowej określają również zakres, rozmiary oraz warunki prowadzenia działalności, aby dana działalność mogła być opodatkowana kartą podatkową.

Kartę podatkową znajdziemy w załączniku nr 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz U. nr 144, poz. 130 rok 1998 z późn.zm.).

Stawki podatku zależą od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz od liczby mieszkańców miejscowości, na terenie której prowadzimy działalność. Wysokość podatku nie jest uzależniona od wysokości dochodów.

Warunki rozliczania się w formie karty podatkowej

Osoby, które chcą rozliczać się w formie karty podatkowej muszą spełnić następujące warunki:

  • nie mogą korzystać z usług innych firm (z wyjątkiem usług specjalistycznych) podczas prowadzenia działalności,
  • nie mogą zatrudniać osób na umowy zlecenia ani na umowy o dzieło do wykonywania prac związanych z prowadzoną działalnością,
  • muszą pamiętać o limitach zatrudnienia wykazanych w karcie podatkowej,
  • współmałżonek nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie. (Natomiast można pracować razem ze współmałżonkiem).

Jeżeli dla prowadzonej przez siebie działalności chcesz wybrać opodatkowanie w formie karty podatkowej, to musisz złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego wniosek o opodatkowanie w tej formie na druku PIT-16:

  • do 20 stycznia – jeśli rozpoczynasz działalność z początkiem roku,
  • przed rozpoczęciem działalności – gdy rozpoczynasz działalność w trakcie roku. Takie oświadczenie możesz również dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składanego na podstawi e przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Po rozpatrzeniu wniosku naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję o wysokości podatku na dany rok lub wyda decyzję odmowną, jeśli stwierdzi brak warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej. Od decyzji naczelnika możesz odwołać się do dyrektora izby skarbowej w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podatek wpłacamy na konto urzędu skarbowego do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień – do 28 grudnia.

Jeśli w kolejnych latach nadal chcesz być opodatkowany w formie karty podatkowej, a podane we wniosku dane nie uległy zmianie, nie musisz już składać oświadczenia. Z początkiem roku naczelnik urzędu skarbowego wyda nową decyzję ustalającą wysokość podatku.

Dla osób rozliczających działalność gospodarczą w formie karty podatkowej przeznaczony jest PIT-16A. Formularz ten składamy do urzędu skarbowego do 31.01. Możemy odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Nie możemy rozliczyć się wspólnie z małżonkiem ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko. W PIT-16A nie możemy również odliczyć ulg.

KTÓRY URZĄD SKARBOWY JEST WŁAŚCIWY

Dla działalności gospodarczej opodatkowanej kartą podatkową właściwy jest urząd skarbowy według miejsca prowadzenia zakładu. Gdy działalność jest prowadzona bez posiadania zakładu, właściwy jest urząd skarbowy wg miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby spółki.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00