Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Poradnik rozliczenia Umowa zlecenie zawarta z podmiotem z zagranicy – zaliczki na podatek i rozliczenie PIT

Umowa zlecenie zawarta z podmiotem z zagranicy – zaliczki na podatek i rozliczenie PIT

▪ 16 września 2021 r. ▪ Zaktualizowano: 12 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Marcin Sądej

Nie ma przeszkód, aby osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce zawierała umowy cywilnoprawne z podmiotami z zagranicy. Typowym przykładem takiego stosunku cywilnoprawnego jest umowa zlecenie. Warto zatem zastanowić się, w jaki sposób przedstawia się kwestia rozliczenia podatku PIT w takim przypadku.

Umowa zlecenie zawarta z podmiotem z zagranicy – zaliczki na podatek i rozliczenie PIT

Spis treści

  1. Umowa zlecenie jako źródło przychodu w PIT
  2. Umowa zlecenia w świetle umowy międzynarodowej
  3. Zaliczki na podatek oraz roczne rozliczenie podatku w przypadku umowy zlecenie zawartej z podmiotem z zagranicy

Umowa zlecenie jako źródło przychodu w PIT

Mówiąc o zagranicznych dochodach, warto przede wszystkim zwrócić uwagę na kwestię rezydencji podatkowej. W związku z nią wyróżniamy bowiem ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy.

Jak podaje art. 3 ust. 1 ustawy PIT osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Takie osoby są zatem zobligowane do rozliczenia podatku PIT zarówno od dochodu uzyskanego w kraju, jak i za granicą.

Druga istotna kwestia to określenie odpowiedniego źródła przychodów. Otóż jak stanowi art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy PIT za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

W rezultacie w sytuacji, gdy osoba fizyczna zawiera umowę zlecenie z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, to tak uzyskany przychód kwalifikowany jest jako działalność wykonywana osobiście, która podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych tj. wg skali podatkowej.

Na marginesie warto dodać, że w tym przypadku podatnik ma możliwość uwzględnienia kosztów podatkowych wynoszących 20% uzyskanego przychodu.

Niezależnie od tego, czy umowa zlecenie jest zawarta z przedsiębiorcą z Polski czy z zagranicy, uzyskany w ten sposób przychód należy potraktować jako działalność wykonywaną osobiście.

Umowa zlecenia w świetle umowy międzynarodowej

W sytuacji, gdy mówimy o przychodach transgranicznych, należy odnieść się do właściwej umowy międzynarodowej. Przychody z umów cywilnoprawnych nie są utożsamiane z dochodami z pracy najemnej, w związku z czym, w zakresie ich opodatkowania, trzeba sięgnąć do innych regulacji konkretnej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Klasyczny zapis umieszczony w art. 14 ust. 1 UPO stanowi, że dochód, który osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z wykonywanego wolnego zawodu albo z innej działalności o samodzielnym charakterze, podlega opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że osoba ta dysponuje stałą placówką w drugim Umawiającym się Państwie, w celu wykonywania swej działalności. Jeżeli dysponuje ona taką placówką, wówczas dochód może być opodatkowany w drugim Państwie, jednak tylko w takim zakresie, w jakim może być przypisany tej stałej placówce.

Samo określenie „wolny zawód” obejmuje w szczególności samodzielnie wykonywaną działalność naukową, literacką, artystyczną, wychowawczą lub edukacyjną, jak również samodzielnie wykonywaną działalność lekarzy, adwokatów i radców prawnych, inżynierów, architektów, dentystów, doradców podatkowych i biegłych rewidentów.

Organy podatkowe akceptują stanowisko, zgodnie z którym w zakresie pojęciowym „wolnego zawodu” mieszczą się również przychody z tytułu umów zlecenia czy też umów o dzieło. Określenie wolnego zawodu poprzez wskazanie jego samodzielnego charakteru i jedynie przykładowe wymienienie określonej działalności uznanej za wolny zawód powoduje, że pojęcie to powinno być interpretowane poprzez odwołanie do znaczenia nadanego mu w prawie wewnętrznym.

Powyższe oznacza, że wolny zawód wykonywany samodzielnie należy utożsamiać z działalnością wykonywaną osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT.

W rezultacie na mocy zapisów umów międzynarodowych przychody z umowy zlecenia są opodatkowane wyłącznie w kraju miejsca zamieszkania (rezydencji) osoby fizycznej. W opisanym przypadku nie ma znaczenia siedziba podmiotu wypłacającego wynagrodzenie.

Dodatkowo należy podkreślić, że przychód podlega opodatkowaniu wyłącznie w kraju miejsca zamieszkania osoby fizycznej, co powoduje, że nie dochodzi do podwójnego opodatkowania. W dalszej kolejności oznacza to, że nie znajduje zastosowania odpowiednia metoda unikania podwójnego opodatkowania.

Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania wskazują, że przychody z umowy zlecenia podlegają opodatkowaniu tylko w kraju miejsca zamieszkania zleceniobiorcy.

Zaliczki na podatek oraz roczne rozliczenie podatku w przypadku umowy zlecenie zawartej z podmiotem z zagranicy

W przypadku, gdy umowa zlecenie jest zawierana ze zleceniodawcą prowadzącym działalność gospodarczą i mającym siedzibę na terenie RP, to na nim spoczywa obowiązek pobierania miesięcznych zaliczek na podatek i wpłacania ich do właściwego urzędu skarbowego.

Zleceniodawca pełni zatem rolę płatnika podatku, który po zakończeniu roku zobowiązany jest do przesłania informacji PIT-11 zarówno do urzędu skarbowego, jak i do zleceniobiorcy będącego osobą fizyczną.

Z powyższą sytuacją nie mamy natomiast do czynienia, gdy zleceniodawca jest podmiotem z zagranicy. Zagraniczne przedsiębiorstwa nie pełnią bowiem roli płatników podatku PIT.

Zgodnie z art. 44 ust. 1a pkt 3 ustawy PIT podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników z tytułu działalności wykonywanej osobiście (określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9) są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy.

Jak podaje art. 44 ust. 3a ustawy PIT podatnicy uzyskujący dochody, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień – przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania, wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej.

W świetle przedstawionych przepisów osoba fizyczna uzyskująca przychody z tytułu umowy zlecenia od podmiotu z zagranicy ma obowiązek samodzielnego obliczania i wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek. Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z ryzykiem poniesienia odpowiedzialności karnoskarbowej w postaci kary grzywny z KKS.

Wpłacane w trakcie roku zaliczki są następnie uwzględniane w rocznym zeznaniu podatkowym. Opisana grupa podatników uzyskująca przychody z działalności wykonywanej osobiście bez pośrednictwa płatników zobligowana jest do złożenia zeznania PIT-36. Jak już wskazaliśmy, nie znajduje tu zastosowania metoda unikania podwójnego opodatkowania, w związku z czym podatnik nie ma obowiązku dołączania załącznika PIT/ZG.

W przypadku umów zlecenia zawartych z podmiotem z zagranicy podatnicy podatku PIT muszą pamiętać o konieczności opłacania miesięcznych zaliczek na podatek w trakcie roku.

 

Podsumowując nasze ustalenia, należy wskazać, że zawarcie umowy zlecenia z zagranicznym podmiotem implikuje określone obowiązki podatkowe po stronie polskiego zleceniobiorcy w zakresie podatku PIT. Najważniejsze to obowiązek samodzielnego rozliczenia podatku w rocznym zeznaniu PIT oraz konieczność uiszczania zaliczek na podatek.

Prawnik, Spec. ds. Rachunkowości i Rewizji Finansowej

marcin.sadej@pitax.pl

Marcin Sądej

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Ukończył kurs agenta celnego, kurs analityka finansowego oraz szkolenie w zakresie sporządzania dokumentacji podmiotów powiązanych. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00