Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Przepisy i wskaźniki Wynagrodzenie minimalne 2022

Wynagrodzenie minimalne 2022

▪ 1 lutego 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 2 lutego 2022 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Zgodnie z zapowiedziami rządzących, sukcesywnie do 2024 r., będzie rosła wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę wykonywaną na pełnym etacie oraz związanej z nią stawki godzinowej. Z początkiem roku podwyższeniu uległa płaca minimalna, a wraz z nią również inne części składowe wynagrodzenia.

Wynagrodzenie minimalne 2022

Spis treści

 1. Ile wynosi minimalne wynagrodzenie w 2022?
 2. Czym jest płaca minimalna i co się do niej wlicza?
 3. Podwyższenie wartości świadczeń pracowniczych wraz z płacą minimalną
 4. Wyższa wartość odszkodowań pracowniczych

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie w 2022?

Pojęcie oraz sposób ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. znajdują swoją podstawę w następujących aktach prawnych:

 • ustawie z dnia 10 października 2020 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
 • rozporządzeniu z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.


Zgodnie z ich brzmieniem, począwszy od 1 stycznia 2022 r., kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę została ustalona na poziomie 3010 zł, co oznacza jej wzrost o 210 zł (o 7,5%) względem poprzedniego roku (w 2021 r. była to kwota 2800 zł). Jednocześnie wzrosła również minimalna stawka godzinowa z 18,30 zł do 19,70 zł brutto na godzinę. Minimalna stawka godzinowa dotyczy pracy wykonywanej na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu.

Czym jest płaca minimalna i co się do niej wlicza?

Celem ustalenia, czy wynagrodzenie pracownika osiąga wymagane prawem minimum, należy dodać przysługujące mu składniki wynagrodzenia do innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy – zaliczonych według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny – do wynagrodzeń osobowych. Kluczowy zatem jest katalog świadczeń wchodzących w skład wynagrodzeń osobowych GUS, do których zaliczamy w szczególności:

 • wynagrodzenia zasadnicze w formie czasowej, akordowej, prowizyjnej i innej;
 • dodatki za staż pracy oraz inne dodatki (dodatkowe wynagrodzenia) za szczególne właściwości pracy, szczególne kwalifikacje lub warunki pracy;
 • premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe;
 • dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych;
 • wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, wypłacane ze środków pracodawców (wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe i dla poratowania zdrowia, za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, za czas przestoju niezawinionego przez pracownika i inne);
 • wynagrodzenia za czynności przewidziane do wykonania poza normalnymi godzinami pracy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.


Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:

 • nagrody jubileuszowej;
 • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
 • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej;
 • dodatku za staż pracy.

Podwyższenie wartości świadczeń pracowniczych wraz z płacą minimalną

Podwyżka kwoty płacy minimalnej wpływa również na inne składniki wynagrodzenia pracownika ustalane na podstawie wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wśród świadczeń uzależnionych od kwoty 3010 zł w 2022 r. należy zaliczyć przede wszystkim:

Wynagrodzenie za przestój w pracy

W sytuacji, w której pracownik nie może podjąć pracy w zakresie swoich obowiązków służbowych, z uwagi na czynniki od niego niezależne – wciąż przysługuje mu wynagrodzenie za tzw. przestój. W takich przypadkach za czas niewykonywania pracy przez pracownika, gdy był gotów do jej podjęcia, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje:

 • wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, lub
 • 60% wynagrodzenia obliczonego jak wynagrodzenie za urlop, jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania.


W przypadku każdego z powyższych wariantów wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wynagrodzenie za okres, w którym pracownik nie świadczył pracy

Jeżeli w danym miesiącu, ze względu na rozkład czasu pracy w danym okresie, pracownik nie miał obowiązku wykonywania pracy, przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie. W przypadku niepełnego etatu wysokość tego wynagrodzenia ustala się proporcjonalnie do tego wymiaru czasu pracy.

Dodatek za pracę w porze nocnej 2022

Pracownikowi, który wykonuje pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej, w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wyższa wartość odszkodowań pracowniczych

Odszkodowanie za mobbing

Pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek niego był zmuszony rozwiązać umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej, niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Odszkodowanie za brak równości

Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00