Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Sytuacje podatkowe Włoski system podatkowy - rodzaje podatków i ulg

Włoski system podatkowy - rodzaje podatków i ulg

▪ 12 marca 2015 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Podatnikiem podatku dochodowego na terenie państwa włoskiego jest każdy, kto będąc rezydentem w rozumieniu prawa podatkowego, uzyskuje dochód pieniężny lub w naturze. Sprawdź rodzaje podatków i ulg podatkowych we Włoszech.

Spis treści

 1. Rezydenci dla celów podatku dochodowego
 2. IRPEF - podatek dochodowy (PIT)
 3. Ulgi_podatkowe_we_Włoszech'>Ulgi podatkowe we Włoszech
 4. IRES - podatek od spółek
 5. IMU - Lokalny podatek od nieruchomości

Rezydenci dla celów podatku dochodowego

Za rezydenta dla celów podatku dochodowego we Włoszech uznawana jest osoba, która przez co najmniej 183 dni w danym roku kalendarzowym:

a) jest zarejestrowana w specjalnym Rejestrze Włoskich Rezydentów (tzw. „Anagrafe”) lub

b) jej miejsce zamieszkania lub centrum interesów życiowych jest zlokalizowane na terytorium Włoch.

Przez ustawodawcę włoskiego zostało wprowadzone również domniemanie prawne, na mocy którego uważa się za rezydentów obywateli włoskich wykreślonych z ewidencji ludności, którzy wyprowadzili się do krajów innych niż te, które są określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów Tzw. white list zawiera wykaz tych państw, z którymi Włochy podpisały umowę o współpracy w zakresie podatkowym.

Spółki, podmioty prawa publicznego prowadzące działalność gospodarczą, które maja rezydencje podatkową na terenie państwa włoskiego, są podatnikami korporacyjnymi. Rezydencję dla celów podatkowych maja spółki i jednostki, które przez większą część okresu podatkowego mają siedzibę zarządu lub wykonują główny przedmiot działalności na terytorium państwa włoskiego. Za rezydentów są uznawane również podmioty powiernicze” Trust”, ustanowione na terenie jednego z krajów z poza tzw. white list, a którego przynajmniej beneficjent lub dysponent ma siedzibę fiskalną na terenie Włoch.

Włoski system podatkowy przewiduje 3 kategorie podatków:

 • Bezpośrednie:

  • dochodowy od osób fizycznych „IRPEF”

  • od osób prawnych „IRES”,

  • regionalny od działalności gospodarczej „IRAP”.

 • Pośrednie: VAT – IVA

 • Komunalny: podatek od nieruchomości - IMU

IRPEF - podatek dochodowy (PIT)

IRPEF - podatek dochodowy od osób fizycznych jest progresywnym podatkiem bezpośrednim, którego stawka uzależniona jest od wysokości dochodów.

Dochody które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych:

 • z tytułu zatrudnienia,

 • z działalności gospodarczej osób fizycznych

 • z tytułu wykonywania wolnych zawodów,

 • z wynajmu nieruchomości,

 • kapitałowe,

 • inne (gdzie indziej nie klasyfikowane).

Ulgi podatkowe we Włoszech

W prawie podatkowym włoskim istnieje szereg ulg podatkowych, związanych z dokonaniem specyficznych wydatków i aplikowanych w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jakie Ulgi można odliczyć? Co można odliczyć od podatku?Co można odliczyć od dochodu?

Oto przykłady ulg obowiązujących na podstawie art. 12 i nast. D.P.R  22.12.86 n. 917:

 • Wydatki na małżonka i dzieci na utrzymaniu do limitu określonego w przepisach,

 • Małżonkiem i dzieckiem na utrzymaniu jest osoba, która nie przekroczyła określonej wysokości dochodu

 • Wydatki związane z leczeniem podatnika ponad określoną kwotę

 • Odsetki od kredytu na zakup mieszkania do wysokości 19% wydatku

 • Ubezpieczenie na  życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków , 19%  raty

 • Koszty kształcenia średniego i wyższego oraz doskonalenia zawodowego - 19% wydatku

 • Koszty pogrzebu najbliższych członków rodziny - do określonej kwoty

 • Koszty pomocy domowej osobom starszym i niepełnosprawnym,

 • Wydatki na aktywność sportową  dzieci i młodzieży między 5 i 18 rokiem życia

IRES - podatek od spółek

IRES jest to podatek od spółek, jest on podatkiem proporcjonalnym uzależnionym od wysokości dochodów któremu podlegają:

 • spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terenie Włoch

 • podmioty prawa publicznego i prywatnego z siedzibą na terenie Włoch, których wyłącznym celem jest działalność gospodarcza

 • podmioty prawa publicznego i prywatnego z siedzibą na terenie Włoch, nie mające na celu wyłącznie prowadzenia działalności gospodarczej

 • przedsiębiorstwa i wszelkiego rodzaju podmioty prawne nie posiadające osobowości prawnej, z siedzibą poza terenem Włoch

IRAP - to podatek regionalny od działalności gospodarczej.

Podatnikami są wszystkie podmioty które uzyskują dochody z produkcji lub usług wymienione w art. 3 D.lgs. z dn. 15.12.1997.

Podstawą opodatkowania jest wartość produkcji netto uzyskiwanej z działalności na terenie regionu. Wartość produkcji jest ustalana odrębnie dla każdego rodzaju podmiotu i w oparciu o kryteria ustalone w ustawie.

IVA Imposta sul Valore Aggiunto czyli podatek VAT –we Włoszech jest obowiązkowy dla każdego rodzaju działalności wykonywanej we Włoszech. Przedsiębiorca na początku swojej działalności powinien skontaktować się z odpowiednim biurem, gdzie następnie otrzyma numer dla potrzeb VAT.

IMU - Lokalny podatek od nieruchomości

Stawki podatku lokalnego od nieruchomości IMU określane są corocznie przez każdą włoską gminę (comune).

Podatek od nieruchomości wiąże się z posiadaniem  budynku, terenu budowlanego, gruntu rolnego . Podatnikami IMU są: właściciele oraz użytkownicy wieczyści i posiadający prawo zamieszkiwania (abitazione)  budynków, gruntów rolnych, działek budowlanych oraz wynajmujący na podstawie umowy najmu finansowego.

Ustalenie wysokości osiągniętych dochodów oraz podatku ustala się w oparciu o deklaracje podatkowe.

Rok podatkowy we Włoszech dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Za ściąganie należności podatkowych odpowiada włoski urząd skarbowy, który podlega Ministerstwu Gospodarki i Finansów.

Czy trzeba rozliczać PIT? Podatnicy, którzy osiągają dochód podlegający opodatkowaniu powyżej określonych limitów są zobowiązani do złożenia rozliczenia rocznego pit w okresie od 1 maja do 31 lipca w roku następującym po roku podatkowym (dłuższy termin, tj. do 30 września, obowiązuje podatników, którzy przesyłają rozliczenie pit online).

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00