Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Niższe podatki Jak rozliczyć w polskiej deklaracji zwrot podatku z zagranicy?

Jak rozliczyć w polskiej deklaracji zwrot podatku z zagranicy?

▪ 23 września 2021 r. ▪ Zaktualizowano: 3 stycznia 2023 r. ▪ Autor: Marcin Sądej

Polscy rezydenci podatkowi pracujący poza granicami kraju są zobowiązani do rozliczenia podatku PIT w Polsce. W pewnych okolicznościach mogą uwzględnić podatek zapłacony za granicą. Sytuacja podatkowa komplikuje się, jednak, gdy podatnik otrzymuje zwrot podatku. Właśnie ta tematyka będzie przedmiotem analizy w poniższym artykule, w którym zastanowimy się, w jaki sposób rozliczyć w polskim zeznaniu PIT zwrot podatku z zagranicy.

Jak rozliczyć w polskiej deklaracji zwrot podatku z zagranicy?

Spis treści

  1. Wykazanie w deklaracji PIT zwrotu podatku z zagranicy
  2. Zwrot podatku z zagranicy a ulga abolicyjna

 

Wykazanie w deklaracji PIT zwrotu podatku z zagranicy

Nasze rozważania należy oprzeć na treści art. 45 ust. 3a ustawy PIT, który podaje, że jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym PIT składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, odpowiednio dolicza kwoty poprzednio odliczone.

Musimy jednak podkreślić, że zagadnienie zwrotu podatku w dużej mierze determinowane jest obowiązującą metodą unikania podwójnego opodatkowania. W przypadku bowiem metody wyłączenia z progresją zagraniczny dochód jest w Polsce zwolniony od podatku i ewentualnie brany pod uwagę przy obliczaniu progresywnej stawki podatku stosowanej do dochodów uzyskiwanych w RP. W sytuacji, gdy polski rezydent podatkowy uzyskuje wyłącznie dochód za granicą, to na mocy metody wyłączenia z progresją dochód ten nie podlega w Polsce opodatkowaniu.

Skoro zatem dochód zagraniczny nie podlega opodatkowaniu w RP, to podatnik nie odlicza zagranicznego podatku. To z kolei oznacza, że w sytuacji otrzymania zwrotu podatku z zagranicy będzie to dla niego zdarzenie podatkowo neutralne. W takim przypadku art. 45 ust. 3a ustawy PIT nie znajduje zastosowania i podatnik takiego zwrotu nie wykazuje w polskiej deklaracji podatkowej.

Zupełnie inaczej powyższa kwestia przedstawia się w przypadku metody proporcjonalnego odliczenia. W takiej sytuacji od polskiego podatku podatnik może odliczyć podatek zapłacony za granicą, który w ten sposób pomniejszy polskie zobowiązanie podatkowe. Odliczenia można dokonać maksymalnie do wysokości polskiego zobowiązania podatkowego.

W przypadku, gdy przy tej metodzie podatnik otrzyma zwrot podatku z zagranicy (uprzednio odliczonego), będzie musiał wykazać go w zeznaniu podatkowym składanym za ten rok, w którym zwrot otrzymał. W konsekwencji zwrot jest wykazywany w roku jego otrzymania, a nie poprzez skorygowanie deklaracji podatkowej, w której zagraniczny podatek został odliczony.

Przykład

Polski rezydent podatkowy pracujący w Holandii w zeznaniu PIT za 2020 złożonym do 30 kwietnia 2021 r. od polskiego podatku odliczył podatek zapłacony w Holandii. Następnie w dniu 10 września 2021 r. otrzymał zwrot podatku z Holandii. W tych okolicznościach podatnik powinien wykazać zwrot w zeznaniu PIT za 2021 r. składanym do 2 maja 2022 r.

Podkreślenia wymaga okoliczność, że zagraniczny zwrot jest wykazywany tylko do kwoty uprzednio odliczonej od polskiego zobowiązania podatkowego. Nawet jeżeli kwota zwrotu jest wyższa, limit stanowi tutaj wartość odliczenia.

Przykład

Podatnik w zeznaniu PIT za 2019 r. odliczył od polskiego podatku zagraniczny podatek zapłacony w Holandii w kwocie będącej równowartością 1000 zł. W roku 2020 otrzymał zwrot podatku z zagranicy w kwocie 1200 zł. To oznacza, że w deklaracji PIT za 2020 r. powinien wykazać kwotę 1000 zł.

Zagadnienie zwrotu podatku z zagranicy jest w dużej mierze determinowane obowiązującą metodą unikania podwójnego opodatkowania. Skutki podatkowe wywołuje zwrot podatku odliczonego w przypadku zastosowania metody proporcjonalnego odliczenia, natomiast przy metodzie wyłączenia z progresją zagraniczny zwrot pozostaje neutralny dla PIT.

Zwrot podatku z zagranicy a ulga abolicyjna

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 27g ust. 1 ustawy PIT podatnik, wobec którego ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia może skorzystać z ulgi abolicyjnej, która zrównuje jego sytuację podatkową z przypadkiem zastosowania wobec niego metody wyłączenia z progresją.

Jak stanowi przywołany przepis, podatnik podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, rozliczający na zasadach metody proporcjonalnego odliczenia, uzyskane w roku podatkowym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochody:

  • ze źródeł, o których mowa w art. 12 ust. 1, art. 13, art. 14, lub
  • z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi

 

 ma prawo odliczyć od podatku dochodowego kwotę stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym zgodnie z metodą proporcjonalnego odliczenia a kwotą podatku obliczonego od dochodów ze źródeł, o których mowa powyżej, przy zastosowaniu do tych dochodów zasad określonych w metodzie wyłączenia z progresją. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć wysokości kwoty 1360 zł.

W praktyce oznacza to, że często podatek do zapłaty takich osób wynosi zero. Otrzymany następnie zwrot podatku powoduje konieczność wykazania wyższej kwoty do opodatkowania.

Część podatników próbowała wyjść z powyższej, patowej sytuacji, dokonując korekty uprzednio złożonej deklaracji PIT z uwzględnieniem zapłaconego podatku i ponownie korzystając z ulgi abolicyjnej. Niestety zarówno organy podatkowe, jak i sądy administracyjne wskazały, że takie postępowanie nie jest zgodne z przepisami prawa i jest zasadniczo niedopuszczalne.

Tak wynika z wyroku NSA z 18 września 2018 r., sygn. akt II FSK 2417/16, gdzie sąd wskazał, że podatnik uzyskujący dochody z pracy za granicą w państwie, z którym została zawarta umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, przewiduje – w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania – tzw. metodę odliczenia proporcjonalnego (Holandia), winien dokonać obliczenia rocznego podatku z uwzględnieniem metody proporcjonalnego odliczenia (czyli od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie), a następnie dopiero od tak obliczonego podatku podatnik ma prawo odliczyć ulgę abolicyjną.

Zatem w pierwszej kolejności odlicza się kwotę podatku zapłaconego za granicą za dany rok podatkowy (bez uwzględniania otrzymanego w przyszłości zwrotu tego podatku), a dopiero w następnej kolejności przysługuje prawo skorzystania z ulgi abolicyjnej. Z regulacji art. 27g ustawy PIT nie wynika w żadnym wypadku, aby ulga abolicyjna mogła być stosowana do zwrotu podatku uprzednio zapłaconego za granicą i odliczonego od podatku. 

Co do zasady korekta deklaracji dotyczy sytuacji, w której podatnik błędnie sporządził daną deklarację bądź nie skorzystał z prawa, które mu przysługiwało na dany stan prawnopodatkowy.

Z taką sytuacją w opisanym przypadku nie mamy do czynienia, skoro w pierwotnym zeznaniu podatnik rozliczył prawidłowo podatek z uwzględnieniem ulgi abolicyjnej, do której miał pełne prawo.

Przywołany na wstępie art. 45 ust. 3a ustawy PIT wprost wskazuje, że zwrot podatku z zagranicy należy wykazać w zeznaniu podatkowym za ten rok, w którym kwota została otrzymana. Przepis nie dopuszcza możliwości złożenia korekty uprzednio złożonego zeznania podatkowego. Zwrot podatku z zagranicy musi być zatem wykazany na bieżąco.

 

Przechodząc do podsumowania naszego dzisiejszego artykułu, możemy wskazać, że zwrot podatku z zagranicy może wywołać określone skutki dla podatku PIT w przypadku tych podatników, którzy wykonują pracę za granicą i w ramach rozliczenia podatku w Polsce stosują metodę proporcjonalnego odliczenia.

 

Prawnik, Spec. ds. Rachunkowości i Rewizji Finansowej

marcin.sadej@pitax.pl

Marcin Sądej

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Ukończył kurs agenta celnego, kurs analityka finansowego oraz szkolenie w zakresie sporządzania dokumentacji podmiotów powiązanych. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00