Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia Zasiłek rodzinny - czym jest, jak jest opodatkowany, zasady przyznania

Zasiłek rodzinny - czym jest, jak jest opodatkowany, zasady przyznania

▪ 11 marca 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 11 marca 2020 r. ▪ Autor: Robert Pieczyński

Zasiłek rodzinny należy do świadczeń uregulowanych ustawą o świadczeniach rodzinnych. Przedmiotowa ustawa określa warunki nabywania prawa do tych świadczeń oraz zasady ich ustalania, przyznawania i wypłacania. Do świadczeń uregulowanych przedmiotową ustawą należą m.in. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze (np. zasiłek pielęgnacyjny), zapomogi czy świadczenia wypłacana przez gminy, becikowe czy świadczenie rodzicielskie.

Zasiłek rodzinny - czym jest, jak jest opodatkowany, zasady przyznania

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,

2) opiekunowi faktycznemu dziecka,

3) osobie uczącej się, która nie ma możliwości pozostania na utrzymaniu rodziców.

Co więcej, powyższe osoby muszą być obywatelami polskimi. Ustawodawca dopuszcza także wypłatę tych świadczeń cudzoziemcom, jednak muszą oni spełniać dodatkowe warunki formalne wymienione w ustawie.

Kryterium dochodowe

Kolejnym kryterium, które należy spełnić, jest kryterium dochodowe. Zasiłek rodzinny przysługuje bowiem, jeśli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę (albo dochód osoby uczącej się) nie przekracza kwoty 674,00 zł. 

Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności (lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności), limit dochodów ustalony został na poziomie 764,00 zł.

Co istotne, od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe reguły w przypadku przekroczenia wyżej wymienionych limitów. Przed tą datą, w przypadku niespełnienia kryterium dochodowego (gdy przekroczono limit nawet o 1 zł) zasiłek rodzinny nie przysługiwał.

Obecnie obowiązuje tzw. mechanizm złotówka za złotówkę. W przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza ustalone limity zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. 

Okres wypłaty zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny przysługuje uprawnionym osobom:

1) do ukończenia przez dziecko 18 roku życia;

2) na czas nauki dziecka w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia;

3) do ukończenia przez dziecko 24 roku życia, jeżeli kontynuuje ono naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

1) 95,00 zł na dziecko w wieku do 5 lat;

2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 lat i do ukończenia 18 roku życia;

3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 lat roku i do ukończenia 24 roku życia.

Dokumentowanie prawa do zasiłku rodzinnego

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują na wniosek, przy wykorzystaniu formularza SR-1. Dokument ten powinien być złożony w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wypłatę świadczenia. Wniosek może być złożony przez małżonków, rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, rodziny zastępczej niezawodowej, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka, lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na których ciąży obowiązek alimentacyjny.

Jednocześnie prawodawca wskazał, jakie dokumenty urzędowe lub prywatne powinny być dołączone do wniosku, regulacje te zwarto w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.  

Wymieniając tylko niektóre dokumenty, w zależności od okoliczności sprawy, mogą to być:

1) zaświadczenia lub oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach innych niż zryczałtowane dotyczące każdego członka rodziny; 

2) zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierające informacje m.in. o wysokości dochodu opodatkowanego formami zryczałtowanymi; 

3) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym:

a)  prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzające przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację;

c) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

d) oświadczenie o uczęszczaniu dziecka lub osoby uczącej się do szkoły lub szkoły wyższej;

e) zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o okresie, na który został udzielony urlop wychowawczy, oraz o okresach zatrudnienia;

f) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia rodzinnego będącego przedmiotem wniosku.

Jednocześnie w niektórych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty dotyczące w szczególności sytuacji materialnej rodziny. Wymienia się tutaj: oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości posiadanego przez rodzinę gospodarstwa rolnego w dzierżawę, umowę o wniesieniu wkładów gruntowych, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów.

Opodatkowanie zasiłku rodzinnego

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

W efekcie kwot otrzymanych z powyższych świadczeń nie należy wykazywać w rocznym zeznaniu PIT.

 

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00