Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradniki Ulgi i odliczenia Ulgi odliczane od podatku Ulga prorodzinna 2019 za 2018 r.

Ulga prorodzinna 2019 za 2018 r.

620x100 dziecinnie proste

Ulga prorodzinna inaczej nazywana również ulgą na dzieci jest najczęściej występującym odliczeniem podatkowym w rozliczeniu PIT. W zeznaniu podatkowym za rok 2018 możliwe jest nie tylko odliczenie tej ulgi od podatku – istnieje także możliwość zwrotu niewykorzystanej ulgi, jeśli zbyt niskie zarobki nie pozwoliły podatnikowi na skorzystanie z niej. Zeszłoroczne zasady korzystania z ulgi prorodzinnej nie uległy w tym roku żadnym zmianom i wciąż pozostają aktualne. Poniżej w prosty sposób przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące ulgi.

Ulga prorodzinna 2019 za 2018 r.

Z ulgi prorodzinnej skorzystają rodzice, którzy sprawują władzę rodzicielską, a także opiekunowie prawni dziecka (jednak tylko w wypadku, gdy dziecko z nimi zamieszkuje) oraz, jeśli żyje ono w rodzinie zastępczej – rodziny zastępcze. Z odliczenia nie mogą korzystać rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej. Z ulgi mogą skorzystać rodzice, których dzieci są:

 • małoletnie;
 • otrzymujące zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną - bez względu na ich wiek;
 • do ukończenia 25. roku życia, które uczą się lub studiują -  jeżeli w poprzednim roku nie uzyskały dochodów wyższych niż 3089 zł. Do dochodów tych nie wlicza się renty.

Za dochód dziecka rozumie się przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów.

Nauka w jakich szkołach pozwala na odliczenie ulgi prorodzinnej?

Jednym z warunków skorzystania z ulgi na pełnoletnie dziecko (do ukończenia przez nie 25 roku życia) jest nauka dziecka w szkole. Zgodnie z przepisami ustawy, dziecko może się kształcić w szkole, o której mowa w przepisach ustawy o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy, lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Polska państwie, w tym również na studiach doktoranckich, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych („niestacjonarnych”).

Szkołami, o których mowa wyżej są m.in.:

 • szkoły ponadgimnazjalne;
 • kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych;
 • uczelnie publiczne i niepubliczne;
 • wyższa szkoła oficerska.

Wysokość przysługującej nam ulgi zależy od ilości posiadanych dzieci

Ulga na dziecko przysługuje obojgu małżonkom łącznie, a jej wysokość determinowana jest przez liczbę posiadanych dzieci:

 • jedno dziecko – miesięczna ulga wynosi 92,67 zł (ulga roczna to 1112,04 zł). Ulga przysługuje podatnikowi rozliczającemu się indywidualnie, jeśli jego dochód nie przekroczył 56 000 zł. W przypadku rozliczenia łącznego z małżonkiem – limit stanowi kwota 112 000 zł. Do dochodu w tych okolicznościach wlicza się także dochody z papierów wartościowych i kapitałów pieniężnych oraz z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo.
 • dwoje dzieci – miesięczna ulga wynosi po 92,67 zł na każde dziecko (czyli razem 185,34 zł); ulga w skali rocznej wynosi po 1112,04 zł na każde dziecko (czyli roczna ulga na dwójkę dzieci to 2224,08 zł). Dochody rodziców nie mają w tym wypadku wpływu na prawo do ulgi.
 • troje dzieci – miesięczna ulga na pierwszą dwójkę dzieci wynosi po 92,67 zł a na trzecie dziecko 166,67 (razem 352,01 zł); ulga w skali rocznej na pierwszą dwójkę dzieci wynosi po 1112,04 a na trzecie dziecko - 2000,04 (roczna ulga na trójkę dzieci wynosi 4224,12). Ulga w tym wypadku nie jest uzależniona od dochodów rodziców.
 • czworo lub więcej dzieci – miesięczna ulga na pierwszą dwójkę dzieci wynosi po 92,67 zł, na trzecie dziecko – 166,67 a na czwarte i każde kolejne dziecko – po 225 zł (miesięczna ulga na czworo dzieci wynosi 577,01 zł). Ulga w skali rocznej wynosi na pierwszą dwójkę dzieci po 1112,04, na trzecie dziecko 2000,04 zł a na czwarte i każde kolejne po 2700 zł. Roczna ulga na czworo dzieci wynosi 6924,12 zł. Ulga nie jest w tym wypadku uzależniona od dochodów rodziców.

UWAGA! Do liczby dzieci wliczane są tylko te dzieci, na które przysługuje ulga.

Przykład 1

Rodzice mają jedno dziecko pracujące 22-letnie oraz jedno dziecko 16-letnie. W takich okolicznościach ulga przysługuje im tylko na jedno dziecko – muszą zatem sprawdzić, czy wysokość ich dochodu pozwala na skorzystanie z ulgi prorodzinnej (limit 56 tys. zł w rozliczeniu indywidualnym i 112 tys. w rozliczeniu łącznym).

Przykład 2

Rodzice mają dwójkę 24-letnich, studiujących dzieci (ich dochód nie przekracza 3089 zł) oraz dziecko 16-letnie. W tym okolicznościach ulga przysługuje im na trójkę dzieci. Ulga na trójkę dzieci nie jest uzależniona od dochodów rodziców.

Ulgę możemy odliczyć również na dziecko urodzone w grudniu. W przypadku urodzenia dziecka w grudniu możemy odliczyć ulgę za cały miesiąc. Nawet jeśli dziecko urodziło się 30 grudnia, to przysługuje nam kwota pełnego miesięcznego odliczenia.

Odliczanie miesięcy wakacyjnych

Ulga zależy w tym przypadku od specyficznej sytuacji dziecka:

 • W przypadku uczniów kontynuujących naukę po wakacjach – ulga przysługuje za cały rok (12 miesięcy).
 • W przypadku maturzystów, którzy nie podejmują dalszej nauki – ulga przysługuje także za miesiące wakacyjne.
 • W przypadku maturzystów, którzy podejmują dalszą naukę – ulga przysługuje za cały rok.
 • W przypadku studentów, którzy po studiach licencjackich podejmują naukę na studiach magisterskich – ulga przysługuje za cały rok. Jeżeli student nie podejmuje studiów magisterskich – ulga przysługuje tylko za miesiące nauki jednak łącznie z miesiącem, w którym złożono egzamin dyplomowy.

Zmiana sytuacji dziecka - specyficzne regulacje

Narodziny dziecka - w przypadku narodzin dziecka ulgę oblicza się za pełne miesiące (ulga wynosi 92,67 zł miesięcznie).

Przykład: dziecko urodziło się dnia 15.02.2018 – rodzice odliczą za rok 2018 ulgę w wysokości 1019,37 zł (11 miesięcy * 92,67).

Ślub dziecka - prawo do ulgi przestaje obowiązywać, począwszy od miesiąca, w którym dziecko wzięło ślub (także dziecko małoletnie).

Przykład: ślub odbył się w dniu 2.06.2018 r. – ulga przysługuje za miesiące od stycznia do maja, czyli w wysokości 463,35 zł (92,67 * 5 miesięcy).

Ukończenie przez dziecko 25 lat - jeśli dziecko kończy 25 lat, to za miesiąc, w którym obchodziło 25 urodziny, ulga wciąż przysługuje. Za kolejne miesiące nie będzie już możliwości rozliczenia ulgi.

Przykład: dziecko kończy 25 lat w dniu 13.10.2018 r. – ulga przysługuje za miesiące od stycznia do października, czyli w wysokości 926,70 zł (92,67 * 10 miesięcy).

Zakończenie nauki przez dziecko - w razie zakończenia przez dziecko nauki, ulgę prorodzinną obliczamy analogicznie do przypadku ukończenia przez dziecko 25 lat – miesiąc, w którym dziecko ukończyło naukę, wlicza się do ulgi.

UWAGA! Ulga na dzieci nie przysługuje w przypadku, gdy rodzice lub dziecko prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo, ryczałtowo lub gdy korzystają opodatkowania tonażowego.

UWAGA! Jeśli rodzice oprócz działalności gospodarczej (opodatkowanej w określony powyżej sposób) uzyskują też inne dochody – rozliczane w deklaracji PIT-37 (dochody z pracy, emerytury, renty itp.) – to mogą rozliczyć ulgę w PIT-37.

Dokumentowanie ulgi na dziecko

Na żądanie organów podatkowych, czyli w razie ewentualnej kontroli, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

 • odpis aktu urodzenia dziecka;
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Dokumentów tych nie dołączamy do PIT - musimy je jednak przechowywać przez 5 lat od końca roku, w którym odliczaliśmy daną ulgę prorodzinną.

Sposób wykazania ulgi w zeznaniu podatkowym

Odliczenia kwoty przysługującej ulgi wykazujemy:

 • w poz. 120 lub 121 deklaracji PIT-37 lub;
 • w poz. 200 lub 201 deklaracji PIT-36.

W dołączonej do powyższych formularzy  informacji PIT/O wypełniamy poz. 41 lub 42.

W PIT/O należy wypełnić także część E, podając numery PESEL dzieci, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.

UWAGA! W przypadku łącznego opodatkowania małżonków składa się jeden PIT/O.

Jeżeli małżonkowie rozliczają się indywidualnie, to każde z nich w części E PIT/O zaznacza poz. 5 (tj. „cały rok”), natomiast w poz. 41 wpisuje kwotę, którą on odlicza od podatku. Jeżeli odliczenia dokonuje tylko jeden rodzic, drugi nie dołącza PIT/O do swojego zeznania.

Aby skorzystać z ulgi, zeznanie trzeba złożyć samodzielnie, tzn. nie ma możliwości rozliczenia tej ulgi np. przez pracodawcę (dołączenia do PIT-12 odrębnego oświadczenia o uwzględnienie przez płatnika ulgi prorodzinnej w PIT – 40).

UWAGA!

1. W przypadku łącznego opodatkowania małżonków składa się jeden PIT/O.

2. Jeżeli małżonkowie rozliczają się indywidualnie, to każde z nich w części E PIT/O zaznacza poz. 5 (tj. „cały rok”), natomiast w poz. 41 wpisuje kwotę, którą odlicza od podatku. Jeżeli odliczenia dokonuje tylko jeden rodzic, drugi nie dołącza PIT/O do swojego zeznania.          

3. Aby skorzystać z ulgi, zeznanie podatkowe należy złożyć samodzielnie – nie ma możliwości rozliczenia tej ulgi np. przez pracodawcę, tj. dołączenia do PIT-12 odrębnego oświadczenia o rozliczenie przez płatnika ulgi prorodzinnej w PIT-40.

Zwrot niewykorzystanej ulgi na dzieci.

W przypadku, gdy wartość wyliczonego podatku nie pozwala na odliczenie pełnej kwoty ulgi, podatnik ma prawo do otrzymania zwrotu różnicy między kwotą przysługującej ulgi a kwotą faktycznie odliczoną w zeznaniu podatkowym. Jest to tzw. dodatkowy zwrot ulgi. Należy jednak pamiętać, że zwrot przysługuje tylko do wysokości sumy zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Przy obliczaniu kwoty dodatkowego zwrotu ulgi nie uwzględnia się składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które:

 • zostały odliczone w deklaracji PIT-28 (w formularzu tym wykazuje się przychody z działalności gospodarczej oraz najmu opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych);
 • zostały odliczone w deklaracji PIT-36L (w formularzu tym wykazuje się dochody z działalności gospodarczej opodatkowane 19% stawką podatku liniowego);
 • zostały odliczone w deklaracji PIT-16A lub PIT-19A (w formularzach tych wskazuje się składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłacone i odliczone w ramach karty podatkowej lub od zryczałtowanego podatku dochodowego osób duchownych).

W rozliczeniu PIT 2019  dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci wykazywany jest w części K deklaracji PIT-36 lub części H deklaracji PIT-37.

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00