Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Sytuacje podatkowe Kontrola podatkowa i co trzeba wiedzieć?

Kontrola podatkowa i co trzeba wiedzieć?

▪ 3 lipca 2013 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Złożenie PIT-u w wymaganym terminie nie zawsze oznacza spokój z urzędem skarbowym. Zeznania podatkowe przedawniają się dopiero po 5 latach od końca danego roku. 

Kontrola podatkowa i co trzeba wiedzieć?

Spis treści

 1. Czym jest kontrola podatkowa?
 2. Jak wygląda powiadomienie o kontroli podatkowej?
 3. Kiedy kontrola może być przeprowadzona bez poinformowania?
 4. W jaki sposób rozpoznać osobę upowaznioną do kontroli?
 5. Wskaż reprezentanta w czynnościach kontrolnych podczas Twojej nieobecności
 6. Nie pozwól kontrolującym wykraczać poza przedmiot kontroli
 7. Obowiązki osoby kontrolowanej
 8. Co budzi szczególne zainteresowanie urzędów skarbowych?

Czym jest kontrola podatkowa?

W 5-letnim okresie od złożenia PIT-u urzędnicy mogą weryfikować, czy to, co zapisaliśmy w Picie jest zgodne z prawdą. Dlatego wszystkie dokumenty związane z rozliczeniem PIT-u
z danego roku powinniśmy przechowywać przez 5 następnych lat. Do dokumentów tych należą przede wszystkim rachunki potwierdzające wydatki uprawniające nas do skorzystania z ulgi (np. za internet, na leki). Ale również wszystko, co poświadcza, że dana ulga rzeczywiście nam przysługiwała, np. zaświadczenie z centrum krwiodawstwa, oświadczenie o przyjęciu darowizny, itp.
Jakie dokumenty są wymagane, aby móc skorzystać z danej ulgi przeczytasz tutaj: ulgi i odliczenia

Jeżeli urząd skarbowy przyśle nam wezwanie do zapłaty zobowiązania podatkowego po upływie 5 lat od złożenia PIT-u, z którego wynikają niedociągnięcia – nie musimy płacić tej kwoty. Ponieważ z upływem 5 lat od danej czynności gasną nasze zobowiązania podatkowe.

O zamiarze kontroli urzędnicy muszą nas poinformować na co najmniej 7 dni przed planowaną kontrolą. Od czasu zawiadomienia skarbówka ma 30 dni na przeprowadzenie kontroli. Jeśli kontrola nie zostanie rozpoczęta w tym terminie, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.

Jak wygląda powiadomienie o kontroli podatkowej?

Zawiadomienie urzędu skarbowego o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej powinno zawierać:

 • oznaczenie organu,
 • datę i miejsce wystawienia,
 • oznaczenie kontrolowanego,
 • wskazanie zakresu kontroli,
 • pouczenie o prawie złożenia korekty deklaracji,
 • podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.

Kiedy kontrola może być przeprowadzona bez poinformowania?

Urzędnicy nie powiadamiają o zamiarze wszczęcia kontroli, gdy kontrola:

 • ma być przeprowadzona na żądanie organu, który prowadzi postępowanie
  w sprawach o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • dotyczy przychodów pochodzących z nieujawnionych źródeł (jeśli urząd skarbowy stwierdzi, że nasze wydatki są zbyt wysokie w stosunku do naszych dochodów,
  o których poinformowaliśmy fiskusa),
 • dotyczy niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej,
 • ma być podjęta na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy,
 • dotyczy użytkowania kas fiskalnych,
 • dotyczy podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Kontrola rozpoczyna się z chwilą doręczenia kontrolowanemu upoważnienia do jej przeprowadzenia wraz z okazaniem legitymacji służbowej.

W jaki sposób rozpoznać osobę upowaznioną do kontroli?

Upoważnienie osoby kontrolującej powinno zawierać:

 1. oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia upoważnienia;
 2. wskazanie podstawy prawnej;
 3. imię i nazwisko kontrolującego;
 4. numer legitymacji służbowej;
 5. oznaczenie kontrolowanego;
 6. zakres kontroli;
 7. datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli;
 8. podpis, stanowisko oraz funkcję osoby udzielającej upoważnienia;
 9. pouczenie o prawach i obowiązkach.

Jeżeli upoważnienie nie spełnia wszystkich powyższych wymagań to nie jest podstawą do przeprowadzenia kontroli.

Sprzeciwiaj się kontroli bez otrzymania zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia

Od dnia 7 marca 2009 r. znowelizowane przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97) dają Ci możliwość złożenia sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania kontroli, rozpoczętej z naruszeniem przepisów o konieczności zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia.

Wskaż reprezentanta w czynnościach kontrolnych podczas Twojej nieobecności

Po wszczęciu kontroli musisz wskazać osobę, która będzie Cię reprezentować w czasie Twojej nieobecności. Obowiązek ten ciąży na Tobie, nawet wówczas, gdy sam zamierzasz brać czynny udział w kontroli. Nie wskazujesz osoby do reprezentowania w trakcie Twojej nieobecności, jeżeli wyznaczyłeś i zgłosiłeś organowi kontrolującemu osobę do reprezentacji na wypadek ewentualnej kontroli podatkowej.

Nie pozwól kontrolującym wykraczać poza przedmiot kontroli

Zakres kontroli, rodzaj podatku i jej okres wskazany jest w upoważnieniu, które otrzymałeś od pracownika urzędu. Kontrolujący nie prawa kontrolować innego podatku lub okresu rozliczeniowego, dopóki nie dostarczy Ci kolejnego upoważnienia.

Obowiązki osoby kontrolowanej

Musisz przyjąć kontrolujących

Zasadą jest, że czynności kontrolne prowadzone są w:

1) Twojej siedzibie,

2) innym miejscu przechowywania dokumentacji,

3) miejscach związanych z prowadzoną przez Ciebie działalnością,

4) lokalu mieszkalnym (wówczas, gdy prowadzisz w nim działalność).

Jeżeli księgi podatkowe są prowadzone lub przechowywane poza Twoją siedzibą masz obowiązek, na żądanie pracownika urzędu zapewnić mu dostęp do nich w Twojej siedzibie. Ewentualnie w miejscu prowadzenia lub przechowywania ksiąg, jeżeli udostępnienie ich w siedzibie może w znacznym stopniu utrudnić prowadzenie Twojej bieżącej działalności.

Nie utrudniaj czynności kontrolnych

Jeżeli będziesz udaremniał lub utrudniał wykonanie czynności kontrolnych pracownik urzędu może wezwać do pomocy Policję, Straż Graniczną lub straż miejską.

Masz obowiązek udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli w wyznaczonym przez pracownika urzędu terminie, dostarczać kontrolującemu żądane dokumenty oraz zapewnić kontrolującemu warunki do pracy, a w tym w miarę możliwości udostępnić samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów.

Twoi pracownicy również mają obowiązek udzielić wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli, w zakresie wynikającym z wykonywanych przez nich czynności lub zadań.

Co budzi szczególne zainteresowanie urzędów skarbowych?

Obszary szczególnego zainteresowania organów podatkowych.

Administracja podatkowa wdraża strategię zarządzaniem ryzykiem zewnętrznym, która ma na celu zwiększenie dyscypliny podatkowej. Co roku opracowywane są obszary ryzyka, w których według organów podatkowych, dochodzi do częstego popełniania błędów, a w 2007 r. były nimi:

1) transakcje wewnątrzwspólnotowe,

2) straty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

3) usługi budowlane,

4) obowiązek rejestracji w podatku od towarów i usług,

5) usługi niematerialne,

6) podatnicy „uśpieni”,

7) obrót paliwami,

8) kasy fiskalne,

9) zaniżanie wysokości obrotu w podatku od towarów i usług,

10) handel używanymi pojazdami samochodowymi,

11) brak wpłat zryczałtowanego podatku dochodowego.

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00